Overview

Rydym yn rhoi gwybodaeth am gofrestru i bleidleisio ac yn cyhoeddi canllawiau er mwyn helpu pobl i gydymffurfio â'r gyfraith etholiadol. Ceir hefyd ragor o wybodaeth am bwy ydym a'r hyn rydym yn ei wneud ar ein gwefan. 

Cyn i chi gysylltu â ni, cadarnhewch a yw'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch eisoes ar gael drwy chwilio amdani.

Update on contacting us

Diweddariad ar COVID-19 a sut i gysylltu â ni

O ganlyniad i sefyllfa barhaol COVID-19, mae ein staff yn gweithio o bell, ond rydym yma o hyd i’ch helpu.

Peidiwch ag anfon unrhyw bost i’n swyddfeydd tra ein bod yn gweithio o bell. Y ffordd orau i'n cyrraedd yw trwy lenwi'r ffurflen hon neu drwy anfon e-bost atom.

Os oes angen i chi siarad â rhywun, mae ein llinellau gwybodaeth a chyngor cyhoeddus ar agor, ond maent yn gweithredu gyda llai o gapasiti:

  • Gwybodaeth y cyhoedd: 0333 103 1928
  • Cyngor i ymgeiswyr, asiantau ac awdurdodau lleol: 0333 103 1928

Byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i chi cyn gynted â phosibl.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn cyffredinol neu os nad ydych yn sicr pa dîm fydd yn gallu eich helpu, gallwch gysylltu â ni:

  • ar-lein
  • dros y ffôn ar 0333 103 1928

Os oes gennych gwestiwn am:

  • cofrestru plaid neu gofrestru grwpiau rheoledig eraill, gallwch anfon e-bost at partyreg@electoralcommission.org.uk  
  • cyllid gwleidyddol neu adroddiadau ariannol, gallwch anfon e-bost at pef@electoralcommission.org.uk 

Ar gyfer ymholiadau'r wasg a'r cyfryngau cysylltwch â swyddfa'r wasg drwy:

  • e-bost, yn press@electoralcommission.org.uk
  • dros y ffôn ar 020 7271 0704

Os oes gennych ymholiad am y broses recriwtio neu swydd wag, gallwch gysylltu â'n tîm Adnoddau Dynol ar 020 7271 0686.

Ein swyddfeydd a'n timau