What our Commissioners do

Ein Comisiynwyr sy'n arwain ein strategaeth ac yn pennu ein blaenoriaethau.

Mae gennym ddeg o gomisiynwyr, ac mae gan bob un ohonynt brofiadau gwahanol a dônt o gefndiroedd gwleidyddol gwahanol. Mae hyn yn sicrhau cynrychiolaeth eang a safbwyntiau cytbwys.

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn dewis ein Comisiynwyr.

Rôl ein Comisiynwyr

Mae ein Comisiynwyr yn ffurfio rhan o Fwrdd y Comisiwn, ynghyd â'n tîm gweithredol, ac maent yn:

  • pennu ein cyfeiriad strategol cyffredinol a sicrhau ein bod yn cyflawni ein nodau strategol
  • pennu ein blaenoriaethau rheoliadol a monitro ein gweithgarwch rheoleiddio 
  • gwneud penderfyniadau rheoliadol neu benderfyniadau statudol eraill, os oes angen
  • sicrhau ein bod yn defnyddio arian cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol, ac yn gweithredu o fewn ein terfyniadau gan gyrraedd safonau llywodraethu uchel

Penodi Comisiynwyr

Mae Pwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol yn goruchwylio recriwtio comisiynwyr etholiadol. Daw ei aelodaeth o blith Aelodau Seneddol y DU. Caiff ymgeiswyr ar gyfer y rolau hyn eu cymeradwyo gan Dŷ’r Cyffredin a’u penodi gan EM y Frenhines. Mae Pwyllgor y Llefarydd hefyd yn gyfrifol am benderfynu ar ailbenodi aelodau wedi tymor cyntaf eu gwasanaeth. 

Dyma’r prosesau o ran diwedd tymor gwasanaeth a recriwtio: 

  • Enwebu Comisiynydd gan bleidiau llai - ar hyn o bryd mae’n wag, ac mae recriwtio’n mynd rhagddo
  • Enwebu Comisiynydd gan y drydedd blaid fwyaf (SNP) - daw’r tymor i ben ym mis Medi 2020, argymhellir ailbenodiad gan Bwyllgor y Llefarydd
  • Cadeirydd y Comisiwn - daw’r tymor i ben ym mis Rhagfyr 2020, a bydd recriwtio ar gyfer ymgeisydd newydd yn dechrau yn ystod yr hydref (2020)
  • Comisiynydd gyda chyfrifoldeb dros Ogledd Iwerddon - daw’r tymor i ben mis Rhagfyr 2020, a bydd recriwtio ar gyfer ymgeisydd newydd yn dechrau yn ystod yr hydref (2020)
  • Comisiynydd gyda Chyfrifoldeb dros yr Alban - daw’r tymor i ben ym mis Rhagfyr 2020, dan ystyriaeth Pwyllgor y Llefarydd
  • Comisiynydd gyda Chyfrifoldeb dros Gymru - daw’r tymor i ben ym mis Mawrth 2021, dan ystyriaeth Pwyllgor y Llefarydd 

 

Names and biographies of our commissioners

Diweddarwyd ddiwethaf: 8 Medi 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020