Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth am ein rôl ar y refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd (UE).

Ble alla i gael gwybodaeth ar gyfansymiau pleidleisio wrth i gyfansymiau lleol a rhanbarthol gael eu datgan?

Bydd y 382 o gyfansymiau lleol ac 11 o gyfansymiau rhanbarthol yn cael eu cyhoeddi mewn lleoliadau cyfrif ledled y DU a Gibraltar gan Swyddogion Cyfrif a Swyddogion Cyfrif Rhanbarthol cyn gynted â'u bod wedi cwblhau cyfrif yn eu hardal nhw.

Gweld gwybodaeth cyfrif Refferendwm yr UE ar wefan y BBC

Gweld gwybodaeth cyfrif Refferendwm yr UE ar wefan y Sky

Ein rôl

Rydym yn canolbwyntio ar bleidleiswyr ac ar roi eu buddion nhw yn gyntaf.

Ein hamcanion ar gyfer refferenda:

 • eu bod yn cael eu cynnal yn dda ac yn rhoi canlyniadau a dderbynnir
 • bod hygrededd a thryloywder cyllido a gwariant ymgyrchu.

Y Diweddaraf

Gwybodaeth i bleidleiswyr

Mae'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio bellach wedi pasio. Os nad ydych wedi cofrestru, fyddwch chi ddim yn gallu pleidleisio yn Refferendwm yr UE ar 23 Mehefin 2016.

Ewch i'n safle gwybodaeth i bleidleiswyr, Fy mhleidlais i i ddarganfod mwy am bleidleisio yn Refferendwm yr UE, gan gynnwys:

 • Beth yw'r refferendwm
 • Pwy all bleidleisio
 • Sut i bleidleisio, gan gynnwys drwy bost neu ddirprwy

Ein cyfrifoldebau

Mae gennym gyfrifoldebau a swyddogaethau penodol mewn perthynas â darparu a rheoleiddio refferenda a gynhelir yn unol â'r Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda (PPERA).

Byddai'r rhain yn berthnasol i unrhyw Fil refferendwm a roddir gerbron Senedd y DU, heblaw y nodir yn benodol fel arall.

Mae ein cyfrifoldebau yn unol â PPERA yn cynnwys:

 • Gwneud sylwadau ar eglurdeb geiriad cwestiwn y refferendwm.
 • Cofrestru sefydliadau neu unigolion sydd am ymgyrchu yn y refferendwm.
 • Monitro gwariant ar ymgyrchu refferendwm, yn unol â therfynau gwario refferendwm wedi'u gorfodi gan PPERA.
 • Ystyried ceisiadau ar gyfer dynodi grwpiau prif ymgyrchwyr ar gyfer pob canlyniad refferendwm.
 • Sicrhau bod y sefydliadau dynodedig (os y'u penodir) yn gallu cael mynediad at gymorth.
 • Adrodd ar weinyddiaeth y refferendwm a gwariant ymgyrchu'r refferendwm.

Mae'n rhaid i Gadeirydd y Comisiwn, neu rywun y maent yn eu penodi, fod yn Brif Swyddog Cyfrif ar gyfer y refferendwm, ac maent yn gyfrifol am dystio canlyniad y refferendwm.

Dyddiadau Allweddol

Dydd Gwener 15 Ebrill

Cychwyn cyfnod y refferendwm

5pm dydd Gwener 3 Mehefin

Dyddiad cau Gogledd Iwerddon ar gyfer gwneud cais i bleidleisio drwy bost a dirprwy (heblaw dirprwy mewn argyfwng)

Dydd Mawrth 7 Mehefin

Dyddiad cau cofrestru i bleidleisio

5pm dydd Mercher 8 Mehefin

Dyddiad cau Prydain Fawr ar gyfer gwneud cais am bleidlais bost

5pm dydd Mercher 15 Mehefin

Dyddiad cau Prydain Fawr ar gyfer gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy (heblaw dirprwy mewn argyfwng)

Dyddiad cau Gogledd Iwerddon ar gyfer gwneud cais am ddirprwy mewn argyfwng

Dydd Iau 23 Mehefin

Diwrnod pleidleisio

5pm dydd Iau 23 Mehefin

Dyddiad cau Prydain Fawr ar gyfer gwneud cais am ddirprwy mewn argyfwng

Dydd Gwener 23 Medi

Dyddiad cau i gyflwyno cofnod gwariant ar gyfer ymgyrchwyr cofrestredig sydd wedi gwario £250,000 neu lai yn ystod cyfnod y refferendwm

Dydd Gwener 23 Rhagfyr

Dyddiad cau i gyflwyno cofnod gwariant ar gyfer ymgyrchwyr cofrestredig sydd wedi gwario dros £250,000 yn ystod cyfnod y refferendwm

Deddf Refferendwm yr UE

Cafodd Deddf Referendum yr Undeb Ewropeaidd (y Ddeddf) Gydsyniad Brenhinol ar 17 Rhagfyr 2015 a daeth i rym ddydd Llun 1 Chwefror 2016.

Mae'r Ddeddf yn ychwanegu at ac yn diwygio'r fframwaith yn PPERA i sefydlu fframwaith rheoleiddiol ar gyfer refferendwm ar aelodaeth y DU o'r UE.

Mae ein briffiau seneddol a roddwyd wrth i'r Bil deithio drwy Senedd y DU ar gael yma.

Cofrestru fel ymgyrchydd yn Refferendwm yr UE

Mae'n rhaid i unigolion a sefydliadau gofrestru gyda ni i fod yn 'ymgyrchydd cofrestredig' cyn gwario dros £10,000 ar ymgyrchu refferendwm yn ystod cyfnod y refferendwm gychwynnodd ar 15 Ebrill ac sy'n dod i ben ar y diwrnod pleidleisio, 23 Mehefin.

Mae angen cofrestriad ar wahân hyd yn oed os yw unigolyn neu sefydliad wedi cofrestru gyda ni fel ymgyrchydd nad yw'n blaid neu blaid wleidyddol. Mae'n rhaid i bob ymgyrchydd cofrestredig ddilyn rheolau ar wariant, roddion ac adrodd.

I gael mwy o wybodaeth ar unigolion a sefydliadau cymwys, gweler Ymgyrchu a chofrestru ar gyfer ymgyrchwyr Refferendwm yr UE. Gellir cofrestru drwy ein hardal gofrestru ar-lein ddiogel, drwy gwblhau a dychwelyd Ffurflen EUR1 atom ni.

Gallwch weld manylion ymgyrchwyr sydd wedi cofrestru gyda ni ar ein cronfa ddata ar-lein CPE Ar-lein .

Prif ymgyrchwyr dynodedig

Prif ymgyrchydd dynodedig yw'r prif grŵp ymgyrchu ar gyfer un ochr y ddadl. Byddant yn ymddwyn fel prif grŵp ymgyrchu ar ran rheiny sy'n ymgyrchu dros y canlyniad hwnnw.

Mae gennym gyfrifoldeb i ddynodi prif ymgyrchwyr ar gyfer pob canlyniad, neu dim ond un canlyniad yn y refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd. Mae PPERA yn gosod prawf statudol sy'n rhaid i ni ei ddefnyddio wrth asesu ceisiadau i fod yn brif ymgyrchydd.

Ar 13 Ebrill fe wnaethom ddynodi The In Campaign Ltd fel y prif ymgyrchydd ar gyfer canlyniad aros a Vote Leave Ltd fel y prif ymgyrchydd ar gyfer canlyniad gadael yn refferendwm ar aelodaeth y DU o'r Undeb Ewropeaidd. Gallwch ddarllen mwy am ein penderfyniad yma .

Bydd gan y ddau brif ymgyrchydd fynediad at y buddion canlynol yn ogystal â'r rheiny sydd gan ymgyrchwyr cofrestredig eraill:

 • terfyn gwario uwch o £7miliwn
 • un dosbarthiad gwybodaeth am ddim i bleidleiswyr
 • darllediadau ymgyrchu refferendwm
 • defnydd o rai ystafelloedd cyhoeddus am ddim
 • grant cyhoeddus o hyd at £600,000

Mae'n rhaid i grwpiau prif ymgyrchwyr ddilyn yr un rheolau ag ymgyrchwyr cofrestredig eraill.

Canllawiau ar gyfer Ymgyrchwyr Refferendwm yr UE

Ry'n ni'n cofrestru ymgyrchwyr yn Refferendwm yr UE ac yn rhoi cyngor a chanllawiau ar y rheolau gwariant a rhoddion sy'n rhaid i ymgyrchwyr ddilyn. Mae ein canllawiau yn helpu ymgyrchwyr i gydymffurfio gyda'r rheolau. Gallwch ddod o hyd i'n canllawiau ar gyfer refferendwm yr UE yma.

Asesu cwestiwn

Fe wnaethom asesu'r cwestiwn refferendwm, i sicrhau ei fod yn glir ac yn hawdd ei ddeall i bleidleiswyr.

Darganfod mwy ar ein tudalen asesu cwestiwn refferendwm yr UE

Etholiadau & refferenda