Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Yma cewch hyd i ganllawiau a gwybodaeth i unigolion a sefydliadau sy'n ymgyrchu yn y cyfnod cyn etholiadau ond nad ydynt yn sefyll fel pleidiau gwleidyddol nac ymgeiswyr.

Rydym yn galw'r unigolion a'r sefydliadau hyn yn ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau. Mewn cyfraith etholiadol fe'u gelwir yn drydydd partïon.

Yn 2017 nid oes etholiadau lle mae’r rheolau ry'n ni'n eu rheoleiddio yn berthnasol. Gallwch gofrestru gyda ni a bydd eich enw yn ymddangos ar ein cofrestr. Ni fydd gofynion adrodd heblaw bod cyfnod a reoleiddir yn dod i rym.

Mae'r etholiadau canlynol yn cael eu cynnal yn 2017:

  • Etholiadau yn yr Alban
  • Etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr
  • Etholiadau maerol awdurdodau cyfun yn Lloegr

Bydd rheolau ymgyrchu lleol yn berthnasol yn yr etholiadau hyn. Bydd yr heddlu yn delio gydag achosion o dor-rheolau. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ynghylch sut mae rheolau ymgyrchu lleol yn gweithio yng Nghymru a Lloegr yn daflen ffeithiau isod: Taflen Ffeithiau: Etholiadau lleol yng Nghymru a Lloegr (PDF)

Oes angen i mi gofrestru?

Nid yw'r rheolau ar ymgyrchu cyffredinol yn berthnasol i'r etholidau canlynol a gynhelir yn 2017. Nid oes angen i chi gofrestru gyda ni ar gyfer unrhyw etholiadau sydd wedi'u trefnu eisoes.

Ydych chi'n cynnal digwyddiad hustyngau?

Cliciwch yma

Hysting yw cyfarfod lle mae ymgeiswyr etholiad neu bleidiau yn trafod polisïau ac yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa. Mae hysting yn rhoi cyfle i bleidleiswyr glywed safbwynt yr ymgeiswyr neu'r pleidiau.

Mewn nifer o achosion, ni fydd gwariant ar hysting yn cael ei reoleiddio. Fodd bynnag, yn unol â Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 neu Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983, gall gwariant ar rhai hysting gael ei reoleiddio. Nid ydym yn rheoleiddio sut caiff hysting eu cynnal neu eu rheoli.

Gall hysting fod yn rhai 'detholus' neu 'annetholus'.

Hysting annetholus yw hysting na ellir eu gweld yn rhesymol fel y'u bwriedir i ddylanwadu pleidleiswyr i bleidleisio dros neu yn erbyn pleidiau gwleidyddol neu gategorïau o ymgeiswyr. Er enghraifft, lle'r ydych wedi gwahodd yr holl bleidiau sydd ag ymgeiswyr yn sefyll yn eich ardal etholiadol, neu fod gennych resymau amhleidiol dros beidio â gwahodd rhai o'r pleidiau.

Ni fydd gwariant ar hysting annetholus yn cael ei reoleiddio ac ni fydd yn cyfrif tuag at unrhyw derfyn gwariant neu drothwyon cofrestru.

Hysting detholus yw hysting byddai'n cael ei ystyried yn rhesymol fel ei fod wedi'i fwriadu i ddylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio dros neu yn erbyn pleidiau gwleidyddol neu ymgeiswyr - er enghraifft, os ydych yn gwahodd rhai ymgeiswyr neu bleidiau i'ch hysting ond nad oes gennych resymau amhleidiol dros eithrio eraill.

Gallai gwariant ar hysting detholus, mewn rhai amgylchiadau, gael ei reoleiddio a gall gyfrif tuag at eich terfyn gwariant, neu drothwy cofrestru yn y cyfnod cyn etholiad.

Nid yw’r rheolau ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn berthnasol i’r etholiadau sydd wedi eu trefnu ar gyfer 2017. Gellir rheoleiddio hysting dewisol yn unol â’r rheolau ymgyrchu lleol. Gweler ein taflenni ffeithiau uchod am y terfynau gwario yn yr etholiadau hynny.

Yn ein barn ni, bydd eich hysting yn un annetholus os:

  • ydych wedi gwahodd yr holl ymgeiswyr neu bleidiau yr ydych yn gwybod sy'n sefyll yn yr etholaeth, rhanbarth neu ardal etholiadol arall, neu
  • oes gennych resymau amhleidiol dros beidio gwahodd ymgeiswyr neu bleidiau penodol

Gallwch ddewis p'un a bod eich hysting yn ddetholus neu'n annetholus.

Os ydych yn cynnal hysting annetholus, ni fydd y gwariant yn cael ei reoleiddio.

Fel arfer mae gwariant ar hysting yn isel ac mae'n annhebygol y bydd gwariant ar hysting detholus yn unig yn golygu bod angen i chi gofrestru neu eich bod yn cyrraedd terfyn gwario.

Os ydych yn cynnal hysting , dylech gadw cofnod o faint yr ydych yn gwario, gan gynnwys unrhyw wariant arall ar ymgyrchu a reoleiddir, a bod yn ymwybodol o'r trothwyon cofrestru a therfynau gwariant.

Os ydych yn gwario llawer o arian ar drefnu hysting detholus, neu os ydych yn gwneud unrhyw weithgarwch ymgyrchu arall yn ystod cyfnod a reoleiddir, yna efallai bydd angen i chi fod yn ymwybodol o'r trothwyon cofrestru a therfynau gwariant. Mae'r rhain i'w cael yn ein canllawiau hysting (PDF).

Plaid neu ymgyrchydd