Introduction

Mae’n rhaid i bleidleiswyr ddangos ID ffotograffig wrth bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio mewn rhai etholiadau. 

Mae’r gofyniad hwn yn gymwys i is-etholiadau Senedd y DU, deisebau adalw ac etholiadau lleol yn Lloegr, ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr.

Nid yw’n gymwys yn etholiadau Senedd Cymru, nac yn etholiadau Senedd yr Alban, nac mewn etholiadau cynghorau yng Nghymru a'r Alban.

Lawrlwythwch ein hadnoddau

Gall sefydliadau sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda phleidleiswyr, gan gynnwys awdurdodau lleol ac elusennau, chwarae rôl bwysig wrth gynorthwyo pleidleiswyr i sicrhau fod ganddynt ID ffotograffig cyn unrhyw etholiad lle mae’r gofyniad yn gymwys.

Canllaw Cyflym i Bleidleisio

Rydym wedi creu cyfres newydd o animeiddiadau sy'n esbonio'r broses bleidleisio gam wrth gam, gan gynnwys ID pleidleisiwr. Mae'r animeiddiadau hyn wedi'u datblygu i'w rhannu gan bartneriaid ar eu sianeli digidol.

Mae'r gyfres yn cynnwys "pennod ragarweiniol" i chi rannu'r gyfres gyda'ch cynulleidfa, a hefyd naw pennod unigol sy'n canolbwyntio ar bynciau penodol.d ar eu sianeli digidol.

Pecynnau Partner

Rydym wedi cynhyrchu ‘pecyn partneriaid’ sy’n cynnwys set generig o adnoddau i’w defnyddio yng Nghymru, Lloegr a’r Alban. Bydd yr adnoddau hyn yn helpu sefydliadau i godi ymwybyddiaeth ac yn cynorthwyo pleidleiswyr gyda gwneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr, os bydd angen. Mae’r pecyn hwn yn cynnwys gwybodaeth am gofrestru pleidleiswyr, yn ogystal â gwybodaeth sydd wedi’i theilwra at anghenion grwpiau yr ydym yn gwybod eu bod yn fwy tebygol o wynebu rhwystrau wrth fodloni’r gofyniad hwn ac a fydd efallai angen cymorth i gael mynediad at ID ffotograffig. 

Mae’r pecyn yn cynnwys:

  • Arweiniad i staff a gwirfoddolwyr
  • Llyfryn i bleidleiswyr
  • Mewnosodiad A5 sy’n crynhoi’r gofyniad
  • Posteri 
  • Templed ar gyfer y we a chopi ar gyfer cylchlythyr
  • Templedi graffigau dangosyddion digidol, graffigau cyfryngau cymdeithasol a chopi

Lawrlwythwch y Pecyn Partneriaid

Adnoddau ar gyfer pleidleiswyr dienw

Rydym hefyd wedi cyhoeddi adnoddau sydd wedi’u teilwra at anghenion pobl sydd wedi’u cofrestru i bleidleisio’n anhysbys, neu a allai elwa o wneud hynny, megis y sawl sy'n goroesi cam-drin domestig

Lawrlwythwch y Pecyn Partneriaid ar gyfer pleidleiswyr dienw