Taith dysgwr drwy addysg ddemocrataidd a’r Cwricwlwm i Gymru

Bydd addysg ddemocrataidd dda yn sicrhau bod gan holl ddisgyblion y cyfleoedd sydd eu hangen arnynt i ddod yn “ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sydd yn deall ac yn arfer eu cyfrifoldebau a’u hawliau dynol a democrataidd” (Cwricwlwm i Gymru).

Gall ysgolion gefnogi cynnydd trwy ddysgu am ddemocratiaeth i ddysgwyr ond hefyd trwy roi cyfleoedd iddynt ddysgu trwy ddemocratiaeth trwy greu diwylliant ysgol gyfranogol. Trwy adolygiad llenyddiaeth, mae'r Comisiwn Etholiadol wedi nodi 6 egwyddor ar gyfer addysg ddemocrataidd dda.

 • Egwyddor 1: Dysgu am ddemocratiaeth
 • Egwyddor 2: Cymryd rhan mewn prosesau democrataidd
 • Egwyddor 3: Defnyddio’u llais mewn trafodaethau agored
 • Egwyddor 4: Cyfrannu i’w cymuned
 • Egwyddor 5: Bod yn rhan o ddiwylliant cynhwysol
 • Egwyddor 6: Cymryd rhan yn y broses gwneud penderfyniadau

Yn ogystal â'r egwyddorion hyn, mae'r dystiolaeth yn glir bod ymrwymiad y pennaeth i gyfranogiad ystyrlon trwy gydol y flwyddyn yn hanfodol. Mae hyn yn cynnwys datblygu diwylliant ysgol sy’n wirioneddol gyfranogol sy'n grymuso dysgwyr yn fwriadol, yn hytrach na'i ddefnyddio fel ffordd o reoli neu fel ffordd o ddynwared democratiaeth.
 

Gosod addysg ddemocrataidd yn y Cwricwlwm i Gymru

 • Mae dinasyddion gwybodus, hunanymwybodol yn mynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu dynoliaeth, ac yn gallu cymryd camau  
  ystyrlon ac egwyddorol
 • Mae cymdeithasau dynol yn gymhleth ac yn amrywiol, ac wedi’u llunio gan weithredoedd a chredoau dynol.
   

 • Safbwyntiau lleol, cenedlaethol a’r byd ehangach, gan gynnwys Gwleidyddiaeth Cymru
 • Meddwl dwfn a myfyrio 
   

 • Datblygu dealltwriaeth o'r ddisgyblaeth a'i gwerth
 • Annog dealltwriaeth gysyniadol o'r byd trwy ddysgu am bobl a'u gwerthoedd, ar adegau ac mewn lleoliadau ac amgylchiadau gwahanol
 • Darparu cyd-destunau cyfoethog i archwilio materion cymdeithasol, hunaniaeth, hawliau a chyfrifoldebau, a threfniadaeth gymdeithasol
 • Annog cyfranogiad gweithgar ac ymgysylltu â materion cymdeithasol trwy ymholi cymdeithasol, trafodaethau a gweithredu cymdeithasol
 • Datblygu dealltwriaeth o sut mae systemau llywodraethu yng Nghymru yn gweithredu ac yn effeithio ar fywydau pobl, a sut maent yn cymharu â systemau eraill
 • Archwilio cysyniadau llywodraethu, hawliau, cydraddoldeb, anghydraddoldeb, ethnigrwydd, rhyw a thlodi
   

Ystod o gyfleoedd i ymweld ac archwilio, gan gynnwys:

 • Mannau o bwysigrwydd gwleidyddol, crefyddol neu ysbrydol

Ystod o gyfleoedd i ymgysylltu â:

 • Arweinwyr gwleidyddol, busnes, cymunedol a/neu ddiwylliannol

Ystod o gyfleoedd i arsylwi neu gymryd rhan mewn:

 • Prosiectau gweithredu cymdeithasol


 

Cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol 

 • Mae cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn hanfodol ac yn ffurfio rhan o'r egwyddorion allweddol sy'n ymwneud â'r dewis o gynnwys.

Addysg hawliau dynol ac amrywiaeth 

 • Gall profiadau helpu dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o'u cyfrifoldebau fel dinasyddion Cymru, amrywiaeth Cymru, ac ymwybyddiaeth o sut mae dehongliadau o hawliau dynol, gwerthoedd, moeseg, athroniaethau, a safbwyntiau crefyddol ac anghrefyddol yn dylanwadu ar eu hawliau eu hunain. Yn y Maes hwn, dylai fod cyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) ac annog dysgwyr i gydnabod eu hawliau eu hunain ac eraill.