Elusennau sy'n rhedeg hustyngau

Os ydych chi'n elusen sy'n rhedeg hustyngau, rydym yn argymell eich bod chi'n darllen y canllawiau gan y rheolydd elusennol perthnasol:

Rhan o'r DURheoleiddiwr
Cymru a LloegrComisiwn Elusennau Cymru a Lloegr
Yr AlbanOSCR
Gogledd IwerddonComisiwn Elusennau Gogledd Iwerddo

Rhaid i elusennau beidio â chefnogi na gwrthwynebu unrhyw blaid wleidyddol nac ymgeisydd penodol. Un ffordd o sicrhau nad yw elusen yn gwneud hyn yw cynnal hystingau ddi-ddethol sy'n cynnwys ymgeiswyr o sbectrwm gwleidyddol mor eang â phosib.

Mewn rhai amgylchiadau, mae cyfraith elusennol yn caniatáu i elusennau beidio â gwahodd ymgeisydd neu blaid ar sail eu barn neu eu polisïau.

Er enghraifft, dywed Comisiwn Elusennau Cymru a Lloegr y gallai hyn fod yn berthnasol i:

“cynrychiolydd o blaid wleidyddol sy’n dadlau dros bolisïau sy’n groes i amcanion yr elusen, neu byddai ei bresenoldeb neu farn yn debygol o dramgwyddo cefnogwyr yr elusen.”

Er eu bod yn glir y:

“byddai’n rhaid i elusen gael rhesymau cryf iawn dros benderfynu peidio â gwahodd plaid wleidyddol brif ffrwd.” (Elusennau, Etholiadau a Refferenda t3)

Gellir ei gyfiawnhau i elusen gynnal hystingau o'r math hwn.

Serch hyn, yn ein barn ni, os penderfynwch beidio â gwahodd plaid neu ymgeisydd ar sail eu barn neu eu polisïau, nid yw hyn yn rheswm diduedd, yr ydym wedi ei ddiffinio yn ein canllawiau Byddai'r hustyngau felly yn ddetholus.

Os yw'r hustyngau detholus mewn cyfnod rheoledig, yna bydd y gwariant yn cael ei reoleiddio ac yn cyfrif tuag at eich cyfanswm yn rhan berthnasol y DU.

Mae gwariant ar hystingau yn aml yn isel. Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda ni dim ond os ydych yn bwriadu gwario mwy na £10,000 yng Nghymru, yr Alban neu Gogledd Iwerddon neu dros £20,000 yn Lloegr ar weithgarwch ymgyrchu a reoleiddir yn ystod cyfnod a reoleiddir. Mewn cyfnod rheoledig ar gyfer etholiad cyffredinol seneddol y DU, mae terfyn o £9,750 ar gyfer gwariant rheoledig sy'n effeithio ar etholaeth benodol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Tachwedd 2019