Canllawiau i unigolion a reoleiddir

Rhaid i aelodau pleidiau cofrestredig a deiliaid swyddi etholiadol perthnasol ddilyn rheolau a nodir mewn deddfwriaeth. Ar y dudalen hon byddwch yn dod o hyd i ganllawiau i’ch helpu i gydymffurfio â’r rheolau. Nid oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau hyn, ond os gwnewch chi, byddwch fel arfer yn gwneud digon i gydymffurfio â’r gyfraith.

Adrodd am roddion a benthyciadau

Aelodau Seneddol y DU

Am ganllawiau ynghylch derbyn rhoddion a benthyciadau, gweler:

Rhoddion a benthyciadau i Aelodau Seneddol y DU (PDF)

 

Deiliaid swyddi etholedig ac aelodau pleidiau gwleidyddol cofrestredig

Rhaid i chi wirio bod yr holl roddion a benthyciadau a dderbyniwyd sydd werth mwy na £500 yn dod o ffynhonnell a ganiateir. Os byddwch yn derbyn unrhyw roddion nas caniateir sy’n werth mwy na £500, rhaid i chi adrodd amdanynt i ni. Adroddwch i ni am bob rhodd a benthyciad sy’n werth mwy na £1,500.

Am ganllawiau ynghylch derbyn rhoddion a benthyciadau, gweler:

Ffurflenni a nodiadau esboniadol

Beth ydych chi am ei wneud? Ffurflenni sydd eu hangen arnoch Explanatory notes
Adrodd am roddion neu ymweliad

Ffurflen RD1A: Adrodd am rodd neu ymweliad (PDF)

 
Adrodd am rodd nas caniateir 

Ffurflen RD1B: Adrodd am rodd nas derbyniwyd gan dderbyniwr a reoleiddir ym Mhrydain Fawr (PDF)

 
Adrodd am fenthyciad, cyfleuster credyd, gwarant, neu sicrhad

Ffurflen RD1C: Adrodd am drafodiad rheoledig gan gyfranogwr a reoleiddir (PDF)

Nodiadau esboniadol ar gwblhau RD1C (PDF)

Adrodd am fenthyciad, cyfleuster credyd, gwarant, neu sicrhad nas caniateir Ffurflen RD1D: Adrodd am drafodiad rheoledig nas caniateir gan gyfranogwr a reoleiddir (PDF) Nodiadau esboniadol ar gwblhau RD1D (PDF)
Rhoi gwybod i ni am benodi swyddog cydymffurfio Ffurflen CO1: Hysbysiad penodi swyddog cydymffurfio gan ddeiliad swydd etholedig berthnasol