Cyhoeddi'r ffigurau diweddaraf ar gyfer rhoddion a benthyciadau pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr

Ffeithiau a ffigurau

Gwnaeth 11 o bleidiau gwleidyddol sydd wedi'u cofrestru ym Mhrydain Fawr roi gwybod eu bod wedi derbyn cyfanswm o £6,835,235 mewn rhoddion yn ystod chwarter cyntaf 2019, yn ôl y ffigurau newydd a gyhoeddwyd heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn dros £3.7 miliwn yn llai na'r swm a dderbyniwyd yn ystod y chwarter blaenorol, rhwng 1 Hydref 2018 a 31 Rhagfyr 2018.

Mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol gyflwyno ffurflenni rhoddion a benthyciadau bob chwarter. O fewn y ffurflenni hyn, mae pleidiau yn rhoi gwybod am y canlynol:

 • rhoddion a dderbyniwyd uwchlaw'r trothwy o £7,500 (£1,500 i unedau cyfrifyddu)
 • rhoddion llai sydd gyda'i gilydd yn adio i gyfanswm sy'n uwch na'r trothwy adrodd
 • rhoddion y dylid bod wedi rhoi gwybod amdanynt yn ystod chwarteri blaenorol;
 • rhoddion nas caniateir y maent wedi'u derbyn a chamau a gymerwyd mewn perthynas â'r rhain.

O ganlyniad i roddion nas caniateir sy'n cael eu dychwelyd a'n bod yn cael gwybod am rai rhoddion yn hwyr, gall y swm y mae plaid yn rhoi gwybod amdano mewn ffurflen chwarterol fod yn uwch na'r swm a dderbyniwyd.

Gwnaeth 13 o bleidiau gwleidyddol roi gwybod am roddion rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth 2019 ac roedd y rhain yn cynnwys:

Plaid Cyfanswm y rhoddwyd gwybod amdano yn ystod Ch1 2019 Rhoddion a dderbyniwyd yn ystod Ch1 2019 (ac eithrio cyllid cyhoeddus) Cyllid cyhoeddus a dderbyniwyd yn ystod Ch1 2019 Cyfanswm a dderbyniwyd yn ystod Ch1
Plaid Gomiwnyddol Prydain Fawr £40,000 £40,000 £0 £40,000
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol £3,709,701 £3,614,163 £65,845 £3,680,008
Y Blaid Gydweithredol £10,150 £10,150 £0 £10,150
Y Blaid Werdd £45,911 £18,300 £27,611 £45,911
Y Blaid Lafur £3,553,995 £2,023,714 £1,496,138 £3,519,852
Y Democratiaid Rhyddfrydol £1,112,605 £755,122 £249,236 £1,004,358
Plaid Cymru £24,928 £0 £24,928 £24,928
Y Blaid Renew £149,999 £149,999 £0 £149,999
Plaid Genedlaethol yr Alban (SNP) £259,034 £61,262 £197,772 £259,034
Plaid Brexit £1,000 £0 £0 £0
Y Blaid Radicalaidd £10,000 £10,000 £0 £10,000
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP) £117,525 £117,525 £0 £117,525
Plaid Cydraddoldeb Merched £35,000 £35,000 £0 £35,000
Cyfanswm £9,069,848 £6,835,235 £2,061,530 £8,896,765

Yn ogystal â'r rhoddion hyn, yn ystod chwarter cyntaf 2019, derbyniodd chwe phlaid gyfanswm o fwy na £2 miliwn mewn cyllid cyhoeddus (manylion yn y tabl uchod).

Mae'r cyfansymiau a gyhoeddwyd heddiw ac sydd wedi'u nodi uchod yn cynrychioli swm y rhoddion hynny sy'n ddigon mawr i fod uwchlaw'r trothwyon adrodd. Mae'n debygol y bydd pleidiau wedi derbyn rhoddion eraill gan unigolion neu gyrff gwahanol sydd islaw trothwyon adrodd i'r Comisiwn. Gan eu hystyried fel cyfanswm, gall y rhain fod yn ffynonellau sylweddol o incwm i'r pleidiau.

Methodd wyth plaid â bodloni'r dyddiad cau ar gyfer adrodd ar gyfer y chwarter hwn. Bydd y Comisiwn yn ystyried pob un o'r materion hyn yn unol â'i Bolisi Gorfodi a bydd yn cyhoeddi unrhyw sancsiynau i'w cymhwyso yn ddiweddarach.

Benthyg

Roedd gwerth benthyciadau dyledus i bleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr o 31 Mawrth 2019 yn £3,658,521 sy'n gynnydd o £166,397 o gymharu â diwedd y chwarter diwethaf (31 Rhagfyr 2018).

Meddai Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio yn y Comisiwn Etholiadol:

Mae cyhoeddi data am roddion a benthyciadau pleidiau ar ein cronfa ddata ar-lein yn golygu y gall pleidleiswyr weld yn glir o ble yn union y mae'r pleidiau gwleidyddol yn cael eu cyllid. Mae hyn yn arwain at system cyllid gwleidyddol mwy tryloyw a dibynadwy ac yn helpu i sicrhau cydymffurfiaeth.

Lle mae pleidiau yn methu â chyflwyno eu ffurflen ar amser, ac nad oes unrhyw esboniad rhesymol am fethiant o'r fath, byddwn yn cymryd camau cadarn i ddelio â hyn yn unol â'n Polisi Gorfodi.

Rhoddion a dderbyniwyd gan dderbynwyr a reoleiddir yn ystod Ch1 2019

Mae'r Comisiwn hefyd yn cyhoeddi rhoddion a derbyniwyd gan dderbynwyr a reoleiddir bob mis. Mae derbynwyr a reoleiddir yn aelodau o bleidiau gwleidyddol cofrestredig, deiliaid swyddi etholedig perthnasol a chymdeithasau aelodau.

Yn ystod chwarter cyntaf 2019, derbyniwyd £120,316 roddion gan 62 o dderbynwyr. Mae'r cyfanswm yn cynnwys rhoddion arian parod a rhoddion nad ydynt yn arian parod, yn ogystal â rhoddion tuag at ymweliadau tramor. Mae manylion llawn ar gael ar ein gwefan.

Math o dderbynnydd a reoleiddir Gwerth rhoddion arian parod a rhoddion nad ydynt yn arian parod a dderbyniwyd yn Ch1 2019 Gwerth rhoddion a dderbyniwyd tuag at ymweliadau tramor yn ystod Ch1 2019 Cyfanswm y rhoddion a dderbyniwyd yn ystod Ch1 2019
Aelodau o Gynulliad Cenedlaethol Cymru £0 £14,590 £14,590
Aelodau o Gynulliad Llundain FwyafAelodau o Gynulliad Llundain Fwyaf £58,500 £0 £58,500
Meiri Etholedig £113,096 £0 £113,096
Swyddogion etholedig (cynghorwyr) £340,375 £0 £340,375
Cymdeithasau aelodau £530,480 £59,495 £589,975
Aelodau o Senedd yr Alban £3,780 £0 £3,780
Cyfansymiau £1,046,231 £74,085 £1,120,316

Rhagor o wybodaeth

Mae crynodeb o'r rhoddion y rhoddwyd gwybod amdanynt gan bleidiau Prydain Fawr yn ystod chwarter cyntaf 2019, gan gynnwys y rhoddwyr mwyaf a manylion adroddiadau hwyr ar gael ar wefan y Comisiwn.

I gael gwybodaeth am roddion a chyllid cyhoeddus y rhoddwyd gwybod amdanynt gan bleidiau gwleidyddol a derbynwyr a reoleiddir yng Ngogledd Iwerddon, darllenwch ein datganiad i'r wasg.

Mae manylion llawn am roddion a benthyciadau ar gael ar ein cofrestrau

Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa wasg y Comisiwn Etholiadol:

 • 020 7271 0704 (tu allan i oriau swyddfa: 07789 920 414)
 • press@electoralcommission.org.uk

Nodiadau ychwanegol

Nodiadau i olygyddion

 • Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau uniondeb drwy wneud y canlynol:
  • galluogi'r gwaith o gynnal etholiadau a refferenda rhydd a theg, gan ganolbwyntio ar anghenion yr etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n newid o hyd er mwyn sicrhau bod pob pleidlais yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol – cymryd camau rhagweithiol i wella tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar drywydd achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth a dadlau o'u plaid, gyda'r nod o wella tegwch, tryloywder ac effeithlonrwydd.

  Sefydlwyd y Comisiwn yn 2000 ac mae'n atebol i Senedd y DU a Senedd yr Alban.

 • Mae Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA) yn ei gwneud yn ofynnol i bleidiau gwleidyddol roi gwybod am roddion arian parod a rhoddion nad ydynt yn arian parod a benthyciadau i'r Comisiwn Etholiadol bob chwarter. Mae'n rhaid i bleidiau gwleidyddol roi gwybod am yr holl roddion a benthyciadau dros £7,500 sy'n gysylltiedig â'r blaid ganolog, neu dros £1,500 os yw'n gysylltiedig â'r uned gyfrifyddu. Mae hyn yn cynnwys cyfansymiau o roddion a benthyciadau o'r un ffynhonnell yn ystod y flwyddyn galendr.
 • Gan fod y pleidiau ond yn rhoi gwybod am roddion a benthyciadau dros y trothwyon hyn, nid yw'r ffigurau yn cynnwys pob rhodd a benthyciad i bleidiau gwleidyddol. Caiff y rhoddion a'r benthyciadau o dan y trothwyon hyn eu cofnodi yn Natganiad Cyfrifon blynyddol pleidiau gwleidyddol.
 • Ystyr cyllid cyhoeddus yw rhoddion gan Dŷ'r Cyffredin, Tŷ'r Arglwyddi, Senedd yr Alban a'r Comisiwn Etholiadol. Mae grantiau 'Short' a 'Cranborne' ar gael i wrthbleidiau y naill i Dŷ'r Cyffredin a'r llall i Dŷ'r Arglwyddi.
 • Nodwyd ar y gofrestr bod rhai rhoddion yn dod o'r Comisiwn Etholiadol. Grantiau Datblygu Polisi yw'r rhain, a gafodd eu sefydlu gan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 ar gyfer pleidiau sy'n cael eu cynrychioli gan ddau aelod presennol neu fwy yn Nhŷ'r Cyffredin. Nod y grantiau yw helpu pleidiau i ddatblygu polisïau y byddant yn eu cyflwyno mewn maniffesto etholiad. Mae'r ddeddfwriaeth yn darparu swm o £2 miliwn bob blwyddyn at y diben hwn. Roedd yn ofynnol i adrodd am Grantiau Datblygu Polisi fel rhoddion am y tro cyntaf yn chwarter tri 20016 o ganlyniad i Ddeddf Gweinyddiaeth Etholiadol 2006.
 • Roedd 346 o bleidiau gwleidyddol cofrestredig ym Mhrydain Fawr yn ystod chwarter un 2019. Roedd yn ofynnol i 67 ohonynt gyflwyno adroddiad chwarterol ar roddion ac i 56 ohonynt gyflwyno gwybodaeth am fenthyg o fewn y dyddiad cau. Roedd y pleidiau gwleidyddol eraill wedi'u heithrio (oni bai eu bod wedi derbyn rhoddion) am eu bod wedi cyflwyno pedair ffurflen dim trafodion yn olynol.
 • Mae'r ffigurau y rhoddwyd gwybod amdanynt ar gyfer rhoddion a benthyciadau chwarterol wedi'u talgrynnu. Mae'r union ffigurau ar gael ar ein gwefan.
 • Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn yr ystyrir yn dderbynnydd a reoleiddir a'i ofynion adrodd cyfreithiol ar gael ar ein gwefan.
 • Mae Aelodau Seneddol yn rhoi gwybod am y rhoddion y gwnaethant eu derbyn i'r Gofrestr o Fuddiannau Ariannol Aelodau.
 • Mae Aelodau o Senedd yr Alban yn rhoi gwybod am y rhoddion y gwnaethant eu derbyn i Gofrestr Buddiannau Senedd yr Alban.
 • Mae pob derbynnydd arall a reoleiddir yn rhoi gwybod am eu rhoddion i ni yn uniongyrchol. Yna, rydym yn cyflwyno'r wybodaeth hon bob mis fel rhan o'n rôl yn darparu mwy o dryloywder ym maes cyllid gwleidyddol yn y DU.