Y Broses Cadarnhau ac Adolygu Cymhwysedd ar gyfer Dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

Cyflwynwyd newidiadau i etholfraint dinasyddion yr UE gan Ddeddf Etholiadau 2022. Bydd hawl gyffredinol dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd i gofrestru, pleidleisio a sefyll yn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn cael ei ddileu ond ni fydd yr etholfraint ar gyfer etholiadau llywodraeth leol yn cael ei effeithio.

Bydd hyn yn golygu, er mwyn pleidleisio neu sefyll mewn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu, bydd yn ofynnol i ddinesydd yr UE fod yn:

  • yn ddinesydd cymwys yr UE cymwys, neu
  • yn ddinesydd yr UE sydd â hawliau a gedwir 

Ni fydd y newid hwn yn effeithio ar hawliau dinasyddion o Iwerddon, Malta na Chyprus.

Mae Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio Etholfraint ac Adolygu Cymhwysedd) 2023 yn darparu manylion y broses y bydd yn ofynnol i chi ei dilyn i adolygu cymhwysedd dinasyddion yr UE ar y gofrestr. 

Mae'r canllawiau hyn wedi'u cynhyrchu i gefnogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i gynllunio a chyflawni'r broses hon a elwir yn broses Cadarnhau ac Adolygu Cymhwysedd (ECR). 

Mae'n cynnwys yr hyn y dylech ei ystyried wrth gynllunio a chyflwyno'r adolygiad; sut y mae'n rhaid cyflawni'r prosesau adolygu, gan gynnwys yr adolygiad seiliedig ar ddata a gohebiaeth; canlyniadau posibl y prosesau adolygu; a'r gofyniad i ddarparu data i ni at ddiben gwerthuso'r newid.

Pan ddaw’r newidiadau i’r etholfraint ar gyfer dinasyddion yr UE i rym, bydd newidiadau’n cael eu gwneud i’r ffurflenni cais i gofrestru i bleidleisio a chyfathrebiadau canfasio er mwyn galluogi etholwyr i ddeall y newid i’r meini prawf cymhwysedd, ac i alluogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i benderfynu ar gymhwysedd dinasyddion yr UE o dan y meini prawf newydd. 

Byddwn hefyd yn diweddaru ein canllawiau presennol bryd hynny gan gynnwys ein harweiniad ynghylch pryd y gall dinesydd o’r Undeb Ewropeaidd gofrestru i bleidleisio ac ar y marcwyr etholfraint  perthnasol ar y gofrestr. Bydd ein cyfres o dempledi ar gyfer Gwahoddiadau i Gofrestru a chyfathrebiadau canfasio hefyd yn cael eu diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau hyn.  

Ceir canllawiau ar y newidiadau i hawliau dinasyddion yr UE i sefyll etholiad yn ein canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid. 
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 5 Ionawr 2024