Cwyno amdanom ni

Gallwch gwyno amdanom ni os ydych o'r farn:

 • nad ydym wedi gwneud ein gwaith mewn ffordd ddiduedd 
 • na wnaethom ddelio â rhywbeth, neu na wnaethom ddelio â rhywbeth yn ddigon cyflym
 • na wnaethom ddilyn y gweithdrefnau cywir
 • ein bod wedi bod yn annheg, neu'n anghwrtais neu wedi gwahaniaethu
 • ein bod wedi gwneud camgymeriadau wrth wneud ein gwaith
 • na wnaethom fodloni safonau ein gwasanaeth

Ni fyddwn yn gallu eich helpu chi os yw eich cwyn am y canlynol:

 • hysbysebion gwleidyddol a deunydd ymgyrchu, neu ymddygiad ymgeiswyr
 • materion yn ymwneud â chofrestru etholiadol, pleidleisio neu orsaf bleidleisio
 • ein penderfyniadau parthed rheoleiddio neu gyllid etholiadau

Os nad ydych yn siŵr a fyddwn yn gallu eich helpu â'ch cwyn, gallwch gysylltu â ni. Byddwn yn gallu dweud wrthych os gallwn eich helpu, neu os dylech gwyno i rywun arall.
 

Pam na allwn helpu gyda rhai cwynion

Gwneud cwyn

Er mwyn gwneud cwyn, gallwch wneud y canlynol:

 • ar-lein
 • ysgrifennu atom yn: Complaints, The Electoral Commission, 3 Bunhill Row, London, EC1Y 8YZ
 • ffonio ni ar 020 7271 0604 os na allwch wneud cwyn yn ysgrifenedig

Mae hyn yn cynnwys cwynion am y ffordd rydym wedi dilyn, neu wedi methu â dilyn, safonau'r Gymraeg.

Os ydych o'r farn y dylem ymchwilio i'ch cwyn yn gyfrinachol, bydd angen i chi wneud hynny'n glir pan fyddwch yn cyflwyno eich cwyn.

Byddwn yn cysylltu â chi am eich cwyn o fewn 20 diwrnod gwaith. Rydym yn gobeithio ymchwilio i'ch cwyn a'i datrys o fewn y cyfnod hwn, ond byddwn yn rhoi gwybod i chi os na allwn wneud hyn am ba reswm bynnag.

Os byddwn yn gweld bod eich cwyn yn ymwneud â rhywbeth na allwn eich helpu chi ag ef, byddwn yn cysylltu â chi ac yn esbonio pam.
 

Sut rydym yn delio â chwynion

Pan fyddwn yn delio â chwyn, gwnawn ein gorau glas i:

 • wneud y gwaith yn gywir
 • ganolbwyntio ar y cwsmer
 • fod yn agored ac yn atebol
 • weithredu mewn ffordd deg a phriodol
 • geisio gwneud gwelliannau parhaus

Gofyn am adolygiad neu gwyno i'r ombwdsmon

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb i'ch cwyn, gallwch ofyn i'n Prif Weithredwr ei adolygu.

Bydd ein Prif Weithredwr yn ystyried eich cwyn a'n hymateb iddo. Wedyn, byddwn yn cysylltu â chi ag unrhyw wybodaeth neu benderfyniadau pellach.

Os ydych yn anfodlon â chanlyniad yr adolygiad, y cam nesaf fydd cwyno i Ombwdsmon y Senedd a'r Gwasanaeth Iechyd. Ar gyfer y cwynion hynny sy'n ymwneud â'n gwaith mewn etholiadau llywodraeth leol yn yr Alban, cysylltwch ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban.

Bydd angen i chi gysylltu â'ch AS os ydych am symud eich cwyn ymlaen i'r cam nesaf. Fel arfer, bydd yr Ombwdsmon Seneddol ond yn ystyried cwynion y mae ASau yn eu cyfeirio ato.

Diweddarwyd ddiwethaf:
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2022