Datganiad i'r Cyfryngau - i'w ryddhau ar unwaith

Adolygiad o'r systemau sydd ar waith gan y Brexit Party

Ddoe, edrychodd cynrychiolwyr y Comisiwn yn agosach ar y systemau sydd gan The Brexit Party ar waith i gael cyllid.

Mae'n ddilys i unrhyw blaid neu ymgyrchydd gwleidyddol fabwysiadau strategaeth codi arian sy'n canolbwyntio ar godi symiau bach; mae cyfrannu cyllid i gefnogi ymgyrch yn ffordd bwysig a gwerthfawr i bleidleiswyr gymryd rhan yn ein democratiaeth. Mae defnyddio llwyfannau ar-lein fel ffordd hwylus o dalu yn ddilys hefyd.

Mae'r ddau ddull hyn yn gynyddol gyffredin ym maes gwleidyddiaeth. Mae'r ddau yn creu risg ychwanegol mewn perthynas â chydymffurfio â chyfraith cyllid gwleidyddol y DU. Y risg yw eu bod yn cynyddu'r potensial i unigolyn neu sefydliadau osgoi'r rheolau am yr hyn a ganiateir, sydd yn bennaf yn ceisio atal symiau sylweddol rhag dod i wleidyddiaeth y DU o dramor. Y sefydliad sy'n mabwysiadu dull o'r fath, ac sy'n ymgyrchu i ddylanwadu ar bleidleisiau pobl mewn etholiad, sy'n gyfrifol am sicrhau bod ganddo'r systemau ar waith i gynnal ei gydymffurfiaeth â'r gyfraith.

Mae ein hadolygiad o'r systemau sy'n weithredol gan The Brexit Party yn parhau. Bydd hyn yn llywio ein gwaith rheoleiddio yn dilyn etholiadau Senedd Ewrop ac unrhyw argymhellion y byddwn yn eu gwneud i'r blaid.

Byddwn hefyd yn gwneud unrhyw argymhellion ar y mater ehangach o ddilyn y rheolau cyllid gwleidyddol yn ein hadroddiad statudol ar weinyddu'r etholiad.

Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa wasg y Comisiwn Etholiadol:

Nodiadau ychwanegol

Nodiadau i olygyddion

  • Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb drwy wneud y canlynol:
    • galluogi'r gwaith o gynnal etholiadau a refferenda rhydd a theg, gan ganolbwyntio ar anghenion yr etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n newid o hyd er mwyn sicrhau bod pob pleidlais yn ddiogel ac yn hygyrch
    • rheoleiddio cyllid gwleidyddol – cymryd camau rhagweithiol i wella tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar drywydd achosion o dorri rheolau
    • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth a dadlau o'u plaid, gyda'r nod o wella tegwch, tryloywder ac effeithlonrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn yn 2000 ac mae'n atebol i Senedd y DU a Senedd yr Alban.