Diweddariad yr ymchwiliad

Gwnaeth y Comisiwn Etholiadol gyhoeddi'r manylion am yr ymchwiliadau a gwblhawyd yn ystod y mis diwethaf heddiw. Mae hyn yn rhan bwysig o sicrhau tryloywder mewn cyllid gwleidyddol yn y DU.

Ymchwiliadau lle y cafwyd troseddau ac y rhoddwyd sancsiynau:

Enw'r endid a reoleiddir a'r math o endid Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Penderfyniad Canlyniad
British Resistance (plaid gofrestredig) Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr Cosb ariannol amrywiadwy o £300 Yn ddyledus erbyn 24 Ebrill 2019
The Entertainer Party (plaid gofrestredig) Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr Cosb ariannol benodedig o £200 Yn ddyledus erbyn 24 Ebrill 2019
'Taking the Initiative' (plaid gofrestredig) Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr; Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol yn hwyr Cosb ariannol benodedig o £200 Yn ddyledus erbyn 3 Mai 2019
Y Blaid Lafur (Uned gyfrifyddu Watford) Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr Cosb ariannol benodedig o £200 Talwyd ar 7 Ebrill 2019

Wrth roi sylwadau ar y dirwyon, dywedodd Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn, Louise Edwards:

Mae'r gofynion adrodd yn glir, felly mae'n siomedig gweld pleidiau yn methu â chydymffurfio. Mae'r gyfraith yn nodi pryd a sut i gyflwyno data ariannol i'r Comisiwn yn glir.

Rhaid i bob plaid wleidyddol gofrestredig gydymffurfio â'r un cyfreithiau, ni waeth beth fo'i maint. Byddwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid er mwyn sicrhau bod gan bleidleiswyr y wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

Ymchwiliadau lle y cafwyd troseddau ac na roddwyd sancsiynau:

Enw'r endid a reoleiddir a'r math o endid Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Penderfyniad Canlyniad
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (Uned gyfrifyddu Wells) Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr Dim sancsiwn Wedi cau heb gamau pellach
Y Democratiaid Rhyddfrydol (Uned gyfrifyddu Dinas Bradford) Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr Dim sancsiwn Wedi cau heb gamau pellach

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol drwy:

Nodiadau ychwanegol

Nodiadau i olygyddion

 • Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd
  Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.
 • Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae manylion cosbau misoedd blaenorol ar gael ar ein gwefan.
 • Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.