Diweddariad misol – ymchwiliadau a gwblhawyd

Summary

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrywmiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU.

Britain First

Roedd Britain First yn blaid wleidyddol gofrestredig tan fis Tachwedd 2017. Er ei bod bellach wedi'i dadgofrestru, mae Britain First yn parhau i fod yn gyfrifol am ei gweithredoedd tra roedd yn blaid wleidyddol gofrestredig. Mae'r Comisiwn wedi gosod nifer o gosbau ar Britain First ar y seiliau canlynol:

 • Methodd Britain First â chadw cofnodion ariannol cywir o'i drafodion yn 2016. Am dorri'r rheolau hyn, cafodd ddirwy o £11,000
 • Methodd hefyd â darparu adroddiadau rhoddion chwarterol ar gyfer pob chwarter yn 2016 ac mae wedi cael dirwy o £7,700 am y troseddau hyn. Canfu ymchwiliad y Comisiwn fod tua £200,000 o roddion heb eu datgan wedi'u gwneud i Britain First yn ystod 2016. Nid yw'r rhoddion hyn wedi'u hadrodd i'r Comisiwn eto
 • Methodd Britain First â chael ei datganiad o gyfrifon 2016 wedi'i archwilio gan archwilydd cymwys, sef gofyniad cyfreithiol pan fydd gan bartïon incwm neu wariant blynyddol dros £250,000. Am hyn derbyniodd ddirwy o £5,500
 • Methodd â chydymffurfio â hysbysiad a gyhoeddwyd gan y Comisiwn a oedd yn ei gwneud yn ofynnol iddo ddarparu gwybodaeth i ni. Derbyniodd y ddirwy fwyaf y gall y Comisiwn ei gosod, £ 20,000, am y drosedd hon

Felly, mae Prydain yn Gyntaf wedi cael dirwy o £44,200. Cytunwyd ar drefniant talu rhwng y blaid a'r Comisiwn.

Quote

Wrth wneud sylw ar y dirwyon, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn:

Mae cyhoeddiad heddiw yn dod ag ymchwiliad trwyadl i faterion ariannol Britain First, sydd wedi arwain at ganfod nifer o achosion o dorri'r gyfraith. Rhaid i bleidiau gwleidyddol cofrestredig ddarparu data llawn a chywir ar eu rhoddion a'u cyfrifon fel y gall pleidleiswyr weld o ble y daw eu harian. Arweiniodd anallu Prydain i gyflawni rhai gofynion sylfaenol at ddiffyg tryloywder i gyllid y blaid.

“Mae methiant y blaid i gydymffurfio â hysbysiad statudol yn drosedd ddifrifol ac mae'n dangos esgeulso'r gyfraith. Trwy gydol ein hymchwiliad, ni welsom fawr ddim i awgrymu bod Britain First yn gwerthfawrogi os yw'n dymuno cystadlu mewn etholiadau, fod yn rhaid iddo gyflawni ei gyfrifoldebau cyfreithiol, a dyna pam rydym wedi gosod y cosbau sydd gennym.

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau a rhoddwyd cosbau

Sanctions imposed
Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Penderfyniad a wnaed Canlyniad
Britain First (plaid wedi'i ddad-gofrestru) Methu â chadw cofnodion cyfrifyddu; methiant i gyflwyno adroddiadau rhoddion chwarterol methiant i gyflwyno adroddiad archwilydd gyda datganiad cyfrifon blynyddol; methu â chydymffurfio â hysbysiad statudol £11,000, £7,700, £5,500 a £20,000 o gosbau ariannol amrywiol sy'n dod i gyfanswm o £44,200 Cytuno ar drefniant talu
Scottish National Party (uned gyfrifyddu Etholaeth Moray) Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr £200 o gosb ariannol penodol Talwyd ar 18 Mehefin 2019

 

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau a na roddwyd cosbau

No sanction imposed
Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Penderfyniad a wnaed Canlyniad
Plaid Cymru (Grŵp Cyfrifo San Steffan) Danfon datganiad o gyfrifon 2015, 2016 a 2017 yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach

 

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, 07789 920 414 y tu allan i oriau swyddfa neu e-bostio press@electoralcommission.org.uk​​​​​​​

Nodiadau i olygyddion

 • Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

  Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

 • Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae manylion cosbau misoedd blaenorol ar gael ar ein gwefan.
 • Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.