Diweddariad misol - ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Diweddariad yr ymchwiliad

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU.

Labour Leave

Roedd Labour Leave yn gyfranogwr a ganiateir yn Refferendwm yr UE yn 2016 ac roedd gofyn eu bod yn darparu adroddiadau cyn y bleidlais o'r holl roddion a dderbyniwyd, ac adroddiad gwariant cyn y bleidlais gan gynnwys yr holl roddion a dderbyniwyd.

Yn yr adroddiadau cyn y bleidlais, adroddodd Labour Leave eu bod wedi derbyn naw rhodd gyda chyfanswm o £400,000. Yn ystod ein hymchwiliad, fe wnaethom ddarganfod eu bod wedi methu â datgan dau rodd arall, gyda gwerth £10,000. Roedd y rhain yn rhoddion nad oeddent yn arian o swyddfa, un gan Better for the Country Limited, a'r llall gan John Mills Limited. Cafodd Labour Leave ddirwy o £1,000 am hyn.

Felly derbyniodd Labour Leave gyfanswm o 11 o roddion gyda chyfanswm o £420,000 yn ystod y cyfod a reoleiddir. Roedd gofyn ei fod yn adrodd yr holl roddion a dderbyniodd yn yr adroddiad gwariant ar ôl y bleidlais. Ni adroddwyd unrhyw roddion. Rhoddwyd dirwy o £8,000 am hyn.

Mae Labour Leave wedi talu'r dirwyon.

Wrth wneud sylw ar y dirwyon i Labour Leave, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn:

Mae'r cyhoeddiad heddiw yn ganlyniad ymchwiliad trylwyr i sut gwnaeth Labour Leave adrodd y rhoddion dderbyniodd yn ystod Refferendwm yr UE 2016. Roedd gofyn bod y rhai oedd yn cymryd rhan yn y refferendwm yn darparu adroddiadau rhoddion cywir cyn ac ar ôl y bleidlais, fel bod y cyhoedd yn gallu gweld o ble daeth yr arian y gwnaethant ddefnyddio yn eu hymgyrch.

Roedd gan y person cyfrifol ar gyfer Labour Leave ddyletswydd cyfreithiol pwysig i adrodd y rhoddion i gyd yn gywir. Yn yr achos yma, fe wnaethant fethu â gwneud, wnaeth arwain at ddiffyg tryloywder o ran cyllid y grŵp.

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol

Roedd pump o'r chwe adroddiad rhoddion wythnosol ddarparwyd gan y Blaid Geidwadol yn ystod etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 yn wallus. Am hyn, derbyniodd y blaid bum dirwy gyda chyfanswm o £6,250.

Fe wnaeth y Blaid Geidwadol hefyd ddanfon adroddiadau rhoddion chwarterol gwallus ar gyfer ail chwarter 2017. Am hyn derbyniodd ddirwy o £4,080. Roedd yr adroddiad rhoddion yn cynnwys 1,193 o roddion gyda chyfanswm gwerth o £25,239,540,97. O fewn hyn, roed 78 o roddion a adroddwyd yn wallus.

Cafodd hefyd ddirwy o £250 am adroddiad trafodion chwarterol gwallus.

Mae'r Blaid Geidwadol wedi talu'r dirwyon hyn.

Democratiaid Rhyddfrydol

Derbyniodd y Democratiaid Rhyddfrydol dair dirwy gyda chyfanswm o £4,750 am adroddiadau rhoddion chwarterol gwallus yn ail, trydydd, pedwerydd chwarter 2017.

Ym mhedwerydd chwarter 2017, ni chynhwyswyd dwy rodd gyda chyfanswm gwerth o £173,000. Roedd y mwyaf o dair dirwy'r blaid yn £4,000 ac yn gysylltiedig â hyn. O ganlyniad fe wnaeth y blaid adrodd y rhoddion hyn yn ei adroddiad rhoddion ar gyfer chwarter cyntaf 2018.

Mae'r taliad ar gyfer y dirwyon hyn yn ddyledus erbyn 2 Ebrill 2019.

Gan wneud sylw ar y dirwyon a roddwyd i'r Blaid Geidwadol ac i'r Democratiaid Rhyddfrydol, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio’r Comisiwn:

Mae'r gofynion adrodd yn glir, felly mae hi wastad yn siom pan fo pleidiau - yn enwedig rhai a gyllidir yn dda - yn methu â darparu adroddiadau cywir. Mae hi'n hanfodol bod pleidleiswyr yn cael cyfle i weld data llawn a chywir ynghylch o ble mae arian y pleidiau yn dod. Bydd y Comisiwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid ac ymgyrchydd i sicrhau bod gan bleidleiswyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen.

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau a rhoddwyd cosbau:

Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Penderfyniad a wnaed Canlyniad
Labour Leave (cyfranogwr a ganiateir yn Refferendwm yr UE 2016) Adroddiad gwariant ymgyrchu gwladeiddrwydd rhoddion cyn y bleidlais wythnosol ar gyfer Refferendwm yr UE 2016 gwallus £8,000 a £1,000 (cosbau ariannol amrywiol) Talwyd ar 11 Mawrth 2019
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol Adroddiadau cyn y bleidlais wythnosol gwallus cyn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 £ 6,250 o gosbau ariannol amrywiol Talwyd ar 7 Mawrth 2019
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol Adroddiad rhoddion chwarterol gwallus; adroddiad trafodion chwarterol gwallus £4,800 a £250 (cosbau ariannol amrywiol) Talwyd ar 7 Mawrth 2019
Democratiaid Rhyddfrydol Adroddiadau rhoddion chwarterol gwallus £4,000, £500 a £250 (cosbau ariannol amrywiol) Taliad yn ddyledus erbyn 2 Ebrill 2019

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau ac na roddwyd cosbau:

Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Penderfyniad a wnaed Canlyniad
The Regional Party Danfon adroddiad trafodion chwarterol yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol drwy:

Nodiadau ychwanegol

Nodiadau i olygyddion

 • Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

  Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

 • Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae manylion cosbau misoedd blaenorol ar gael ar ein gwefan.
 • Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.