Diweddariad misol - ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Diweddariad yr ymchwiliad

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrywmiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU.

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau a rhoddwyd cosbau:

Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Penderfyniad a wnaed Canlyniad
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol Danfon adroddiad rhoddion a benthyciadau chwarter 4 2017 yn hwyr £6,000 o gosb ariannol amrywiol Talwyd ar 5 Rhagfyr 2018
Democratiaid Rhyddfrydol Methu â danfon cofnod gwariant ar gyfer etholiad Senedd yr Alban 2016 £500 o gosb ariannol amrywiol Talwyd ar 14 Rhagfyr 2018
Kendal and Westmoreland Liberal Club (cymdeithas anghorfforedig) Methu â rhoi hysbysiad o roddion i blaid wleidyddol dros £25,000, a hysbysiad o roddion a dderbyniwyd erbyn y dyddiad dyledus £400 o gosb ariannol amrywiol Talwyd ar 15 Tachwedd 2018
Spennymoor Independents Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr £200 o gosb ariannol penodol Talwyd ar 12 Rhagfyr 2018
Scottish Democrats Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr £200 o gosb ariannol penodol Talwyd ar 22 Tachwedd 2018
Hextable Independent Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr £200 o gosb ariannol penodol Taliad yn ddyledus erbyn 27 Rhagfyr 2018

Wrth wneud sylw ar y dirwyon, dywedodd Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol y Comisiwn Etholiadol:

Mae'r gofynion adrodd ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn glir, felly mae hi wastad yn siomedig pan fo pleidiau ac ymgyrchwyr yn methu â chydymffurfio. Mae'r gyfraith yn nodi'n glir pryd bod gofyn cyflwyno data i'r Comisiwn. Does dim esgus pam fod pleidiau gwleidyddol sydd wedi'u cyllido'n dda, yn benodol, yn methu â chydymffurfio â'u gofynion cyfreithiol. Byddwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid ac ymgyrchydd i sicrhau bod gan bleidleiswyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen.

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau ond ni roddwyd cosbau:

Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Penderfyniad a wnaed Canlyniad
Co-op Party Danfon adroddiad rhoddion chwarterol yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Vapers in Power Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Temple and Farringdon Together Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Wales Ireland Scotland England Reunited Danfon adroddiad rhoddion benthyciadau chwarterol, cyfrifon blynyddol yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Mr Paul Fisher Mynd i wariant ymgyrchu ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol yn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 heb awdurdod cywir gan y blaid. Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach

Ends

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol drwy:

Nodiadau ychwanegol

Nodiadau i olygyddion

  • Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
    • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
    • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
    • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan giesio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd
    • Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.