Diweddariad misol - ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Summary

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrywmiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU.

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau a rhoddwyd cosbau

Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Penderfyniad a wnaed Canlyniad
Wandsworth Planning Reform Party (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon adroddiadau benthyciadau chwarterol a thrafodion yn hwyr £600 o gosb ariannol amrywiol Taliad yn ddyledus erbyn 30 Hydref 2019
Plumstead Party (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon adroddiadau benthyciadau chwarterol a thrafodion yn hwyr £300 o gosb ariannol amrywiol Talwyd 30 Medi 2019
Y Blaid Werdd (uned gyfrifo Bryste) Dosbarthu cyfrifon blynyddol yn hwyr £200 o gosb ariannol penodol Talwyd ar 3 Hydref 2019

 

Quote from Louise Edwards

Wrth wneud sylw ar y dirwyon, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn:

"Mae'r gofynion adrodd yn glir, felly mae hi wastad yn siom pan fo pleidiau a'u canolfannau cyfirfyddiaeth yn methu â darparu adroddiadau cywir. Mae hi'n hanfodol bod pleidleiswyr yn cael cyfle i weld data llawn a chywir o ble mae arian y pleidiau yn dod.

"Bydd y Comisiwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid ac ymgyrchydd i sicrhau bod gan bleidleiswyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen."

Other investigations

Ymchwiliadau lle na rhoddwyd cosbau:

Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Penderfyniad a wnaed Canlyniad
Mossley Independent Community Party (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon adroddiadau benthyciadau chwarterol a thrafodion yn hwyr Dim cosb Troseddau wedi'u darganfod. Cau'r achos heb gamau pellach
Independent Alliance (Kent) (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon adroddiadau benthyciadau chwarterol a thrafodion yn hwyr Dim cosb Troseddau wedi'u darganfod. Cau'r achos heb gamau pellach
Scotland – Unhyphenated (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon adroddiadau benthyciadau chwarterol a thrafodion yn hwyr Dim cosb Troseddau wedi'u darganfod. Cau'r achos heb gamau pellach
British Centre Left Party (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon adroddiad trafodion chwarterol yn hwyr Dim cosb Troseddau wedi'u darganfod. Cau'r achos heb gamau pellach
Centrum Campaign Ltd Gwario gwariant sy'n fwy na'r trothwy cofrestru ar gyfer ymgyrchydd trydydd parti Dim cosb Dim troseddau wedi'u darganfod. Cau'r achos heb gamau pellach

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414 neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk
 

Nodiadau i olygyddion

Nodiadau i olygyddion

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Lywodraethau'r DU.

Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrywmiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae manylion cosbau o'r misoedd blaenorol yn ar gael.

Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.