Bwletin gweinyddu etholiadol

Overview

Rydym yn cyhoeddi bwletinau yn rheolaidd ar gyfer Cymru, Lloegr a'r Alban. Mae'r Bwletinau yn crynhoi'r prif negeseuon ar gyfer Swyddogion Canlyniadau, Swyddogion Cofrestru Etholiadol, eu staff, a rhanddeiliaid eraill.

Gallwch hefyd danysgrifio i'n Bwletinau Gweinyddu Etholiadol

Bwletinau Gweinyddu Etholiadol - Cymru

Dyddiad y rhifynRhif y Bwletin (a dolen i’r Bwletin)Yn y rhifyn hwn…
 
17/04/2024Bwletin Gweinyddiaeth Etholiadol 367
 • Etholiadau mis Mai 2024: diweddariad ar gasglu data etholiadol: Diweddariad ar ein cynlluniau casglu data ar gyfer etholiadau mis Mai 2024, a dolenni i’r porth data a’r canllawiau defnyddiwr.
 • Etholiadau mis Mai 2024: 
  casglu adborth: Gwybodaeth am ein 
  cynlluniau casglu adborth ar ôl etholiadau mis Mai.
11/04/2024Bwletin Gweinyddiaeth Etholiadol 366
 • Deddf Etholiadau: ffurflenni a llythyrau: Gwybodaeth am ddiweddariadau i’n cyfres o ffurflenni Gwahoddiad i Gofrestru a llythyrau Adolygiad Cadarnhad Cymhwysedd ar gyfer pleidleiswyr.
 • Etholiadau mis Mai 2024: Cynllun Arsyllwyr: Cadarnad mai’r diwrnod olaf i wneud cais i fod yn arsyllwr etholiadol achrededig cyn etholiadau mis Mai fydd dydd Iau 18 Ebrill 2024.
27/03/2024Bwletin Gweinyddiaeth Etholiadol 365
 • Mai 2024 - Ffurflenni 
  enwebu - Nodyn atgoffa i 
  helpu i sicrhau bod y 
  fersiwn gywir yn cael ei 
  defnyddio ar gyfer 
  etholiadau ar, cyn neu ar 
  ôl 2 Mai 2024. 
 • Deddf Etholiadau: 
  Newidiadau i hawliau 
  ymgeisyddiaeth 
  Dinasyddion yr UE –
  diweddariadau i 
  ganllawiau a ffurflenni 
  enwebu cyn i’r mesurau 
  ddod i rym ar 7 Mai. 
 • Mai 2024 - Ymgyrch Cofrestru Pleidleiswyr Adnoddau newydd ar gael ar-lein sy'n canolbwyntio ar grwpiau nad ydynt wedi'u cofrestru.
 • Mai 2024 - Casglu data -
  Dyddiadau cau a phroses 
  ar gyfer darparu data 
  etholiadau mis Mai i'r 
  Comisiwn Etholiadol.
 • Cod Ymddygiad wedi'i Ddiweddaru ar gyfer Ymgyrchwyr - canolbwyntio ar gofrestru pleidleiswyr a cheisiadau am bleidleisiau absennol.
 • Ymosodiad seiber -
  Diweddariad yn dilyn 
  cyhoeddiadau diweddar 
  Llywodraeth y DU.

 

20/03/2024

 

 

Bwletin Gweinyddiaeth Etholiadol 364 
 • Etholiadau mis Mai 2024 – casglu adborth Manylion am y ffyrdd y byddwn yn casglu adborth gan weinyddwyr a staff gorsafoedd pleidleisio

 • Swydd Wag yn y Comisiwn Etholiadol. Manylion swydd wag yn ein tîm Cymorth a Gwelliant

 

 

14/03/2024

 

Bwletin Gweinyddiaeth Etholiadol 363 
 • Adnoddau: Gwybodaeth i ddarpar staff gorsafoedd pleidleisio Dolen i adnoddau dwyieithog ar gyfer y cyhoedd ynghylch gweithio mewn etholiadau. 
 • Etholiadau mis Mai 2024: diweddariad ar enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau pleidiau Gwybodaeth am amserlenni ar gyfer asesu ceisiadau cofrestru a dolenni i'n cofrestr ar gyfer gwirio ffurflenni enwebu. 
 • Ymgyrch ‘Dy Bleidlais Di yn Unig’: adnoddau ar-gael Dolen i'n hadnoddau ar-lein i godi ymwybyddiaeth o dwyll etholiadol a helpu i'w atal.
05/03/2024Bwletin Gweinyddiaeth Etholiadol 362
 • Etholiadau mis Mai 2024: gwasanaethau cynogr y tu allan i oriau yn ystod cyfnod yr etholiad Gwybodaeth am ein gwasanaeth cyngor y tu allan i oriau yn ystod ac ar ôl cyfnod yr etholiad.
 • Llawlyfr Gorsafoedd Pleidleisio – cadarnhau danfoniad Dolenni i lawlyfrau gorsafoedd pleidleisio terfynol sy’n barod i’w hargraffu ar gyfer etholiadau mis Mai 2024, a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddyddiadau danfon copïau caled. 
 • Codi ymwybyddiaeth o ofynion ID pleidleisiwr ar gyfer etholiadau mis Mai 2024 Dolen i'n cyfres o adnoddau i helpu i godi ymwybyddiaeth pleidleiswyr o ofynion ID, a dolenni i’n cyfres o animeiddiadau ID pleidleisiwr. 
 • Etholiadau mis Mai 2024: neges atgoffa yn galw am ddata gorsafoedd pleidleisio Nodyn i'ch atgoffa ein bod yn gofyn am ddata gorsafoedd pleidleisio ar gyfer ein darganfyddwr gorsaf bleidleisio, a gwybodaeth am sut i gyflwyno'r data.
27/02/2024Bwletin gweinyddiaeth etholiadol 361
 • Cyfathrebu newidiadau 
  i’r rheolau ar drin 
  pleidleisiau post -
  Dolen i adnoddau ar-lein 
  i’ch helpu i gyfathrebu’r 
  newidiadau sy’n 
  berthnasol i etholiadau a 
  gynhelir ar neu ar ôl 2 Mai 
  2024.
 • Diweddariad ar 
  Ganllawiau - 
  Canllawiau craidd wedi'u 
  diweddaru ar gyfer 
  Swyddogion: Canlyniadau i 
  adlewyrchu mesurau trin 
  pleidleisiau post;
  Canllawiau craidd wedi'u 
  diweddaru ar gyfer 
  Swyddogion Canlyniadau 
  a Swyddogion Cofrestru 
  Etholiadol i gefnogi'r 
  agweddau ymarferol 
  ynghylch penderfynu ar 
  geisiadau am bleidlais 
  absennol;
  Gwefan y Comisiwn –
  dolen i'n canllawiau wedi’u 
  diweddaru i ddefnyddwyr 
  i'ch helpu i wneud y gorau 
  o'n fformat ar y we. 
08/02/2024Bwletin gweinyddiaeth etholiadol 360
 • Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr newydd Gweinyddiaeth Etholiadol a Chanllawiau Gwybodaeth am uwch benodiadau newydd yn y Comisiwn Etholiadol. 
 • Etholiadau mis Mai 2024: diweddariad o ran ein canllawiau Dolenni i adnoddau ategol wedi'u diweddaru ar gyfer Swyddogion Canlyniadau. 
 • Swyddi ar gael yn y 
  Comisiwn Etholiadol 
  Gwybodaeth am swyddi 
  gwag yn ein tîm Canllawiau.
 • Etholiadau mis Mai 2024: 
  galwad am ddata gorsafoedd pleidleisio Cais am yr wybodaeth ddiweddaraf am orsafoedd 
  pleidleisio.
 • Diolch yn fawr am 
  Wythnos Croeso i Dy 
  Bleidlais! Gwybodaeth am Wythnos Croeso i Dy Bleidlais 2024, a dolenni i'r arolwg adborth. 
17/1/2024Bwletin gweinyddiaeth etholiadol 359
 • Diweddariad ar ffurflenni etholwyr tramor - Gwybodaeth am ffurflenni wedi’u diweddaru a dolen iddynt
 • Etholiadau mis Mai 2024: Diweddariad ar ganllawiau - Negeseuon atgoffa ynghylch diweddariadau diweddar i ganllawiau ac adnoddau i gynorthwyo paratoadau ar gyfer etholiadau mis Mai
 • Etholiadau mis Mai 2024: arolwg gwybodaeth rheoli – neges atgoffa - Neges atgoffa ynghylch cwblhau’r arolwg
11/1/2024Bwletin gweinyddiaeth etholiadol 358
 • Mai 2024: Llawlyfrau gorsafoedd pleidleisio a chanllawiau cyflym - Nodyn atgoffa ar gyfer archebion copi caled
 • Mai 2024: Arolwg cyn y bleidlais y Swyddog Canlyniadau - Nodyn atgoffa i gyflwyno gwybodaeth yn ymwneud â chynnal etholiadau ym mis Mai 2024
 • Diweddariad ar ganllawiau: Canllawiau i Ymgeiswyr ac Asiantiaid – is-etholiadau Senedd y DU - Gwybodaeth a dolen i'n canllawiau i ymgeiswyr ac asiantiaid yn is-etholiadau Senedd y DU, sydd wedi'u cyhoeddi yn HTML
5/1/2024Bwletin gweinyddiaeth etholiadol 357
 • Deddf Etholiadau – y broses Adolygu a Cadarnhau Cymhwysedd - Gwybodaeth a dolenni i ganllawiau ar reoli'r broses Adolygu a Chadarnhau Cymhwysedd
 • Deddf Etholiadau: diweddariadau i ffurflenni pleidleiswyr tramor ac adnoddau partner - Gwybodaeth am ddiweddariadau i'n cyfres o ffurflenni i bleidleiswyr tramor, a dolen i'n ffurflen gais ddrafft. Dolenni i adnoddau partner ar gyfer cyfathrebu'r newid mewn hawliau pleidleisio tramor