Cwestiynau Cyffredin am etholiadau a ohiriwyd o fis Mai 2020 tan fis Mai 2021

a

Rydym wedi rhoi at ei gilydd rai Cwestiynau Cyffredin isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â’n gwasanaeth cyngor. 

Cwestiynau Cyffredin

Na fydd. Ni fydd gofyn i chi gyflwyno cofnod o dreuliau etholiad ar gyfer yr etholiadau nas cynhaliwyd eleni.

Bydd unrhyw wariant ar eitemau, nwyddau neu wasanaethau rydych yn eu defnyddio mewn cyfnod rheoledig ar gyfer etholiad yn y dyfodol yn adroddadwy, ac yn cyfri tuag at eich terfyn gwario ar gyfer yr etholiad hwnnw yn unol â’r rheolau arferol. 

Byddwn yn cyhoeddi canllawiau yn ddiweddarach eleni ar gyfer yr etholiadau sydd i ddigwydd ym mis Mai 2021. 

Dylech sicrhau bod gennych gofnod o unrhyw wariant a wnaeth hyrwyddo eich ymgeisyddiaeth ar gyfer yr etholiadau a ohiriwyd. Mae hyn oherwydd y gallai fod angen i chi ei adrodd yn eich cofnod gwariant, pe baech yn ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod rheoledig mewn etholiad yn y dyfodol. 

Dylech hefyd sicrhau eich bod yn cadw unrhyw anfonebau neu dderbynebau ar gyfer pryniadau a wnaed dros £20, rhag ofn bod angen i chi gyflwyno’r rhain gyda’ch cofnod yn y dyfodol.  

Bydd y cyfnod rheoledig ar gyfer ymgeiswyr yn dechrau y diwrnod ar ôl i rywun ddod yn ymgeisydd yn swyddogol. Gall y dyddiad hwn fod yn wahanol ar gyfer gwahanol etholiadau. Yn gyffredinol, y dyddiad cynharaf y gall rhywun ddod yn ymgeisydd yw’r dyddiad terfynol ar gyfer cyhoeddi hysbysiad etholiad. Bydd y dyddiad olaf ar gyfer cyhoeddi hysbysiad etholiad fel arfer 25 diwrnod gwaith cyn y diwrnod pleidleisio. 

O ran y pleidleisiau a fydd yn cael eu cynnal ym mis Mai 2021, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi amserlen a chanllawiau cyn yr etholiadau, ond mae’n debygol y caiff yr hysbysiadau etholiad ar gyfer mis Mai 2021 eu cyhoeddi tua diwedd mis Mawrth 2021. 

Ni fydd gofyn i chi adrodd am unrhyw roddion a dderbyniasoch tuag at eich ymgyrch ar eich cofnod treuliau etholiad. Mae hyn oherwydd nad oes gofyniad i gyflwyno cofnod ar gyfer yr etholiadau a ohiriwyd.  

Fodd bynnag, os ydych yn ddeiliad swydd cyfredol ac wedi derbyn rhoddion tuag at eich ymgyrch ailethol, gallai fod angen i chi adrodd rhoddion i’r Comisiwn yn rhinwedd y ffaith eich bod yn dderbyniwr rheoledig.  

Mae’r ddeddfwriaeth newydd yn estyn y dyddiad cau ar gyfer pryd mae angen gweithredu yng nghyswllt rhoddion penodol y gallech fod wedi eu derbyn hyd at 30 Tachwedd 2020 yn Lloegr a 31 Ionawr yng Nghymru. Cyfeiriwch at y tabl isod o ran pryd mae angen i chi adrodd i’r Comisiwn, a phryd mae angen i chi weithredu yng nghyswllt y rhoddion hynny. 

Os ydych wedi derbyn unrhyw roddion naill ai cyn i chi ddod yn ymgeisydd yn swyddogol, neu ar neu ar ôl 22 Medi 2020 yn Lloegr, neu 4 Rhagfyr yng Nghymru, cymhwysir y rheolau arferol, a dylech gyfeirio at ein canllawiau ar gyfer derbynwyr rheoledig ar ein gwefan. Gallwch hefyd ddod o hyd i’r ffurflenni sydd eu hangen i adrodd ar y tudalennau hyn. 

Rhoddion a dderbyniwyd ar neu ar ôl y dyddiad y daethoch yn ymgeisydd yn swyddogol a chyn 22 Medi 2020

Beth mae’n rhaid i chi ei adrodd  Pryd dylid gweithredu mewn perthynas â rhodd   Erbyn pryd mae rhaid adrodd i’r Comisiwn 
Unrhyw roddion nas caniateir dros £500 a dderbyniwyd gennych tuag at eich ymgyrch ailethol  Ar gyfer swydd-ddeiliaid perthnasol yn Lloegr - bydd gennych hyd nes 30 Tachwedd 2020 i ddychwelyd y rhodd i’r rhoddwr, neu anfon y rhodd i’r Comisiwn os nad yw’n bosib dychwelyd y rhodd. Ar gyfer swydd-ddeiliaid perthnasol yn Lloegr, bydd gennych hyd nes 30 Tachwedd 2020 i ddychwelyd y rhodd i’r Comisiwn.
Ar gyfer swydd-ddeiliaid perthnasol yng Nghymru, bydd gennych hyd nes 31 Ionawr 2021 i ddychwelyd y rhodd i’r rhoddwr, neu anfon y rhodd i’r Comisiwn os nad yw’n bosib dychwelyd y rhodd. Ar gyfer swydd-ddeiliaid perthnasol yn Nghymru, bydd gennych hyd nes 31 Ionawr 2021 i adrodd am y rhodd i’r Comisiwn.
Unrhyw roddion na ellir eu hadnabod dros £500 a dderbyniwyd gennych tuag at eich ymgyrch ailethol Ar gyfer swydd-ddeiliaid perthnasol yn Lloegr - os na chaniateir y rhodd, neu os na allwch bennu a ydyw wedi ei chaniatáu ai peidio, bydd hefyd gennych hyd nes 30 2020 Tachwedd i naill ai ei dychwelyd i’r rhoddwr neu ei hanfon i’r Comisiwn os nad yw’n bosib ei dychwelyd. Ar gyfer swydd-ddeiliaid perthnasol yn Lloegr - bydd gennych hyd nes 30 Tachwedd 2020 i adrodd am y rhodd i’r Comisiwn.
Ar gyfer swydd-ddeiliaid perthnasol yng Nghymru - os na chaniateir y rhodd, neu os na allwch bennu a ydyw wedi ei chaniatáu ai peidio, bydd hefyd gennych hyd nes 31 Ionawr 2021 i naill ai ei dychwelyd i’r rhoddwr neu ei hanfon i’r Comisiwn os nad yw’n bosib ei dychwelyd. Ar gyfer swydd-ddeiliaid perthnasol yn Nghymru - bydd gennych hyd nes 31 Ionawr 2021 i adrodd am y rhodd i’r Comisiwn.
Unrhyw roddion a ganiateir dros £1500 a dderbyniwyd gennych (unigol neu gronnol parthed rhoddion llai) tuag at eich ymgyrch ailethol    Ar gyfer swydd-ddeiliaid perthnasol yn Lloegr - bydd gennych hyd nes 30 Tachwedd 2020 i adrodd am y rhodd i’r Comisiwn. 
Ar gyfer swydd-ddeiliaid perthnasol yn Nghymru - bydd gennych hyd nes 31 Ionawr 2021 i adrodd am y rhodd i’r Comisiwn.

 

Mae rhai pleidiau gwleidyddol yn dal rhoddion mewn cronfeydd ymladd ar ran eu hymgeiswyr. Yn gyffredinol, trinnir rhoddion i bleidiau gwleidyddol yn unol â’r rheolau rhoddion i bleidiau, oni bai bod y rhoddion maent yn eu derbyn wedi eu gwneud yn benodol at ymgyrch etholiad ymgeisydd. Os felly, gall y blaid fod yn dal rhoddion ar eich rhan.  

Rhaid i unrhyw roddion a ddelir ar eich rhan fod ar gael i chi eu defnyddio ar eich ymgyrch etholiad. 

Os ydych yn sefyll i’ch ailethol mewn etholiad a ohiriwyd, gallai fod angen i chi adrodd i’r Comisiwn am unrhyw roddion sydd wedi eu dal mewn cronfa ymladd ar eich rhan yn rhinwedd y ffaith eich bod yn dderbyniwr rheoledig. Cyfeiriwch at yr ateb i’r cwestiwn uchod am ganllawiau parthed berth mae rhaid i chi ei wneud yn yr achos hwn.