Canllawiau ac adnoddau

Mae'n rhaid i ymgeiswyr ac asiantiaid mewn isetholiadau Senedd y DU ddilyn rheolau a osodir mewn cyfraith o ran gwariant etholiadol, a'r rhoddion a'r benthyciadau y maent yn gallu derbyn ar gyfer ymgyrchu.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys yr holl ganllawiau ac adnodau sydd eu hangen i chi gydymffurfio gyda'r rheolau hynny os ydych yn ymgeiswyr neu'n asiant mewn isetholiad Senedd y DU ym Mhrydain Fawr.

Cliciwch yma i weld canllawiau ynghylch sefyll mewn isetholiad Senedd y DU yng Ngogledd Iwerddon

Mae dogfen drosolwg yn rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn.

Ry'n ni wedi cynhyrchu amserlen generig ar gyfer isetholiad Senedd y DU, sy'n cynnwys y dyddiadau cau statudol:

Gallwch gael copi o amserlen isetholiad penodol gan y Swyddog Canlyniadau.

Notional spending update Elections Act

O dan Ddeddf Etholiadau 2022 mae dau newid wedi’u gwneud i’r ddeddfwriaeth ar reolau gwariant ymgeiswyr:

 • Diffiniad ‘defnydd ar ran ymgeisydd’ mewn gwariant tybiannol
 • Gwneud taliadau ar gyfer ymgyrchu lleol

Daeth y newidiadau i rym ar 24 Tachwedd 2022. Rydym wedi diweddaru Rhan 3 o’n canllawiau i adlewyrchu’r newid.

Rhan 1

Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y cymwysterau ar gyfer sefyll mewn etholiad
 • Elfennau sy'n eich gwahardd rhag sefyll mewn etholiad

Rhan 2a

Sefyll fel ymgeisydd annibynnol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
  • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
  • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
  • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?
  Rhan 2b

  Sefyll fel ymgeisydd dros blaid

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
  • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
  • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
  • Beth fydd yn digwydd os bydd ymgeisydd yn marw?
  Rhan 3

  Gwariant a rhoddion

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Faint y gallwch ei wario
  • Y gweithgareddau y mae’r rheolau’n ymwneud â nhw
  • Pa roddion y gallwch eu derbyn
  • Sut i wirio’r rhoddion a dderbyniwch
  • Pa wybodaeth y mae angen ei chofnodi a’i hadrodd
  Rhan 4

  Yr ymgyrch

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
  • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
  • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
  • Rhadbost
  • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
  • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
  • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol

   

  Canllawiau statudol ar argraffnodau digidol

  Argraffnodau ar ddeunydd argraffedig

  Rhan 5

  Eich hawl i fynychu digwyddiadau etholiadol allweddol

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
  • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
  • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl
  Rhan 6

  Ar ôl datgan y canlyniad

  Mae’r rhan hon yn cynnwys:

  • Llw Seneddol neu gadarnhad teyrngarwch
  • Dychwelyd ernes
  • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
  • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
  • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad