Ymgeiswyr ac asiantau yn etholiadau Senedd Cymru

Canllawiau ac adnoddau ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid yn etholiadau Senedd Cymru

Mae'r canllawiau hyn wedi eu diweddaru cyn etholiadau mis Mai 2021

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau atodol i gefnogi ymgeiswyr ac asiantiaid sy’n cymryd rhan yn etholiadau mis Mai 2021 yn ystod pandemig y coronafeirws:

Maent wedi eu datblygu yn seiliedig ar y ddeddfwriaeth fel y mae, ac felly gallant newid. Byddwn yn diweddaru ac ailgyhoeddi'r canllawiau fel y bo'n briodol pan fydd y ddeddfwriaeth yn glir.

Os oes gennych unrhyw gwestiynnau, cysylltwch â'ch tîm lleol yn y Comisiwn.

Mae yna ddogfen drosolwg sy'n rhoi cyfarwyddiadau i chi ar sut i ddefnyddio'r canllawiau a phwy sy'n gwneud beth yn yr etholiadau hyn. Darllenwch y Trosolwg i ymgeiswyr ac asiantiaid: 

Rydym hefyd wedi llunio dogfen ar gyfer pobl sydd am gael gwybodaeth sylfaenol am etholiadau, rolau sefydliadau gwahanol a ble i gael rhagor o wybodaeth.

Rhan 1

Allwch chi sefyll mewn etholiad?

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cymwysterau ar gyfer sefyll mewn etholiad
 • Gwaharddiadau

Rhan 2a

Sefyll yn yr etholiad etholaethol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Cwblhau a chyflwyno eich papurau enwebu
 • Cael eich enwebu mewn mwy nag un ardal
 • Beth sy'n digwydd ar ôl cau'r enwebiadau?
 • Penodi eich asiant etholiad ac asiantiaid eraill
Rhan 4

Yr ymgyrch

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud wrth ymgyrchu
 • Defnyddio’r gofrestr etholiadol a'r rhestri pleidleiswyr absennol
 • Defnyddio ysgolion ac ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus
 • Gwasgnodau ar ddeunydd cyhoeddusrwydd
 • Y pethau i’w gwneud a pheidio eu gwneud ar y diwrnod pleidleisio
 • Rhoi gwybod am honiadau o gamymddygiad etholiadol
Rhan 5

Eich hawl i fynychu prif ddigwyddiadau etholiadol

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Mynd i sesiwn agor pleidleisiau post a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i orsafoedd pleidleisio a beth i’w ddisgwyl
 • Mynd i’r broses gyfrif a beth i’w ddisgwyl
Rhan 6

Ar ôl cyhoeddi’r canlyniadau

Mae’r rhan hon yn cynnwys:

 • Gwneud y cyhoeddiad am dderbyniad y swydd
 • Cael gafael ar waith papur yr etholiad
 • Cyflwyno eich ffurflenni gwariant a datganiadau
 • Cwestiynu’r canlyniad drwy ddeiseb etholiad