Pa gyfreithiau a allai fod yn gymwys?

Mae'r broses o gymhwyso'r rheolau yn y maes hwn yn gymhleth, a bydd yn amrywio yn ôl y ffeithiau. Os ydych yn ymrwymo i gytundeb etholiadol, cysylltwch â ni i drafod eich amgylchiadau unigol.


Gwariant pleidiau


Mae'n bosibl y bydd rhywfaint o'r gwariant yn wariant gan eich plaid eich hun. 
Mae hyn yn debygol o fod yn wir os yw'r gwariant yn hyrwyddo eich plaid eich hun, er enghraifft lle rydych yn cynnig yn gyhoeddus y dylai plaid arall ymrwymo i gytundeb â chi. 


Gwariant tybiannol ar gyfer yr ymgeisydd 


Os byddwch yn gwario arian yn hyrwyddo ymgeisydd plaid arall a chaiff y gwariant hwnnw ei ddefnyddio gan yr ymgeisydd, ystyrir hyn yn wariant tybiannol ar gyfer yr ymgeisydd. Bydd yr ymgeisydd yn ei gofnodi fel gwariant tybiannol ac fel rhodd gennych chi ar ei ffurflen gwariant.


Mae hyn yn debygol o fod yn wir os ydych yn gweithio gyda'r ymgeisydd ar ei ymgyrch. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y ffordd y mae ymgeisydd yn defnyddio rhywbeth a gwariant tybiannol yma.  


Gwariant tybiannol ar gyfer y blaid 


Os byddwch yn gwario arian yn hyrwyddo plaid arall a chaiff y gwariant hwn ei ddefnyddio gan y blaid, ystyrir hyn yn wariant tybiannol ar gyfer y blaid. Rhaid iddi ei gofnodi fel gwariant tybiannol ac fel rhodd ar ei ffurflen gwariant.

Mae hyn yn debygol o fod yn wir os ydych yn gweithio gyda'r blaid ar ei hymgyrch. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am wariant tybiannol yma. 


Ymgyrchwyr lleol nad ydynt yn bleidiau


Os byddwch yn gwario arian yn ymgyrchu dros neu yn erbyn ymgeisydd penodol mewn ardal etholiadol benodol, ac na chaiff y gwariant hwn ei ddefnyddio gan yr ymgeisydd, yna ystyrir eich bod yn ymgyrchydd lleol nad yw'n blaid. Mewn etholiad cyffredinol Senedd y DU, ceir terfyn gwariant o £700 mewn etholaeth.

Mae angen i unrhyw wariant dros y terfyn hwn gael ei awdurdodi gan asiant yr ymgeisydd a'i gofnodi yn ei ffurflen. 
Mae hyn yn debygol o fod yn wir os ydych yn gwario arian mewn etholaeth benodol ond yn gwneud hynny'n annibynnol ar yr ymgeisydd rydych yn ei gefnogi. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am wariant ymgyrchwyr lleol nad ydynt yn bleidiau yma. 


Ymgyrchwyr cyffredinol nad ydynt yn bleidiau 


Os byddwch yn gwario arian yn ymgyrchu dros neu yn erbyn nifer o ymgeiswyr neu bleidiau mewn nifer o ardaloedd etholiadol, ac na chaiff y gwariant hwn ei ddefnyddio gan yr ymgeiswyr na'u pleidiau, yna ystyrir eich bod yn ymgyrchydd cyffredinol nad yw'n blaid. 
Mae trothwyon cofrestru ar gyfer ymgyrchwyr cyffredinol nad ydynt yn bleidiau ym mhob rhan o'r DU. Os ydych yn bwriadu gwario mwy na'r trothwyon hyn, rhaid i chi gofrestru â ni. Caiff ymgyrchwyr cofrestredig nad ydynt yn bleidiau drothwyon gwariant uwch a rhaid iddynt roi gwybod am eu gwariant ar ddiwedd pob etholiad.


Mae hyn yn debygol o fod yn berthnasol os ydych yn gwario arian yn hyrwyddo ymgeiswyr a phleidiau mewn nifer o etholaethau, ond yn gwneud hynny'n annibynnol ar yr ymgeiswyr a'r pleidiau rydych yn eu cefnogi. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am wariant ymgyrchwyr cyffredinol nad ydynt yn bleidiau yma. 
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021