Rydych yn un o blith nifer o bleidiau sy'n rhan o gytundeb mwy mewn nifer o etholaethau

Pan fydd dwy blaid neu fwy yn dod ynghyd i ffurfio cytundeb etholaethol ac yn gwneud hyn ar raddfa fwy, weithiau bydd y rheolau ar gyfer ymgyrchwyr cyffredinol nad ydynt yn bleidiau yn gymwys. Rydym yn tybio y bydd rhyw fath o gyhoeddiad yn yr achos hwn ac y bydd rhywfaint o ymgyrchu gan un blaid dros blaid arall neu ei hymgeiswyr. 


Dylid ystyried yn ofalus ble y dylai'r gwariant ar weithgarwch cyhoeddus a threfniadol ymddangos. Yn yr achos cyntaf, dylech ystyried a yw'r gwariant hwn:


•    yn hyrwyddo eich plaid
•    yn wariant tybiannol ar gyfer ymgeisydd penodol
•    yn wariant tybiannol ar gyfer plaid arall


Os nad yw'r gwariant ar gyfer ymgeisydd na phlaid ac os yw'n annibynnol ar y blaid a'r ymgeiswyr dan sylw, mae'n debyg mai gwariant ymgyrchydd nad yw'n blaid ydyw. Dylech wedyn ystyried pa reolau ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau sy'n gymwys. 


Mae yna reolau ynghylch ymgyrchu cyffredinol gan ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ac mae hyn yn cynnwys ymgyrchu dros neu yn erbyn categori o ymgeiswyr. Lle ceir rhwydwaith sylweddol o gytundebau etholiadol, mae'n debyg y bydd y rheolau hyn yn ymdrin â'r gweithgarwch hwn. 


Mae hyn yn golygu y caiff gwariant ar weithgareddau penodol ei reoleiddio ac os byddwch yn gwario dros £10,000 yng Nghymru, Gogledd Iwerddon a'r Alban neu £20,000 yn Lloegr, rhaid i chi gofrestru â ni fel ymgyrchydd nad yw'n blaid. Mae hyn yn gofrestriad ar wahân i gofrestriad eich plaid. 


Mae'n golygu y bydd angen i chi lenwi ffurflen ar wahân ar gyfer eich gwariant fel ymgyrchydd nad yw'n blaid. Nid oes angen i chi roi gwybod am eich rhoddion ar wahân.


Os oes nifer o bleidiau'n cydweithio a rhai o'r pleidiau hynny'n gweithredu fel ymgyrchwyr nad ydynt bleidiau, bydd angen i chi ystyried yn ofalus reolau ar gyfer ymgyrchu ar y cyd. Mae'r rheolau hyn yn gymwys lle mae ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yn gwario arian fel rhan o gynllun neu drefniant cyffredin rhwng dau neu fwy o ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021