Draft performance standards for EROS consultation - Welsh

Amdanoch chi

Eich rôl

Ynglŷn â'r safonau drafft

Yn eich barn chi, a fydd y safonau drafft yn cefnogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddeall a gwella eu perfformiad eu hunain?
Yn eich barn chi, a fydd y safonau yn galluogi'r Comisiwn i ddeall perfformiad Swyddogion Cofrestru Etholiadol a nodi ble y mae angen darparu cymorth a her?
A yw'r safonau yn canolbwyntio ar y canlyniadau cywir?
A yw'r safonau drafft yn dangos y cysylltiad clir rhwng rhoi mewnbwn a sicrhau'r canlyniadau cyffredinol?
A yw'r safonau yn canolbwyntio ar y gweithgareddau cywir?
A oes gennych unrhyw farn am fesuradwyedd effaith y gweithgareddau a bennir yn y safonau drafft?
A yw'r safonau yn cwmpasu'r ystod lawn o gyfrifoldebau'r Swyddog Cofrestru Etholiadol? A oes unrhyw fylchau neu a oes unrhyw beth na ddylai fod wedi cael ei gynnwys?

Defnyddio'r safonau: Swyddogion Cofrestru Etholiadol

Yn eich barn chi, a fydd y safonau a'r mathau o adnoddau ychwanegol y mae'r Comisiwn yn bwriadu eu darparu yn helpu Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddeall eu perfformiad eu hunain ac adrodd arno?
A oes unrhyw adnoddau a chanllawiau ychwanegol a fyddai'n helpu i gefnogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i ddefnyddio'r safonau?

Defnyddio'r safonau: y Comisiwn Etholiadol

A fydd ein dull arfaethedig o ymgysylltu â Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'u timau yn ein galluogi i ddarparu cymorth a her effeithiol?
A oes unrhyw beth arall neu wahanol y dylem fod yn defnyddio'r safonau ar ei gyfer?
A oes gennych unrhyw farn am y dull arfaethedig o gyflwyno adroddiadau?