Introduction

Dylai pawb allu bwrw eu pleidlais yn hyderus. Pan gyrhaeddwch eich gorsaf bleidleisio ddydd Iau 12 Rhagfyr, bydd nifer o bethau ar waith i'ch helpu i bleidleisio.

Going to the polling station

Dylai fod gan bob gorsaf bleidleisio ramp neu fynedfa ar wahân, fel y gall pawb gael mynediad iddi. Os ydych chi'n profi unrhyw broblemau wrth fynd i mewn i'ch gorsaf bleidleisio, gall aelod o staff ddod i'ch cynorthwyo a dod â'ch papur pleidleisio atoch chi, os yw'n ddefnyddiol.

Fe ddylech chi hefyd ddod o hyd i fwth pleidleisio hygyrch i gadeiriau olwyn ym mhob gorsaf bleidleisio. 
Os hoffech chi ddysgu mwy am sut le fydd yr orsaf bleidleisio cyn i chi fynd, gallwch ddarllen canllaw darllen hawdd Mencap ar bleidleisio.

Marcio'ch papur pleidleisio

Os oes gennych nam ar eich golwg ac angen help i farcio'ch papur pleidleisio, gallwch ofyn i staff yr orsaf bleidleisio am sampl print bras o'r papur pleidleisio i'ch helpu.

Gallwch hefyd ofyn am ddyfais bleidleisio arbennig a fydd yn eich helpu i farcio'ch papur pleidleisio a phleidleisio dros bwy rydych chi eisiau. Bydd y staff yn egluro sut mae'n gweithio.

Wrth gwrs, gallwch hefyd fynd â'ch ci cymorth i'r orsaf bleidleisio gyda chi.
 

Gofyn am help

Gall rhywun eich helpu os bydd eu hangen arnoch chi. Gallwch ofyn i'r Llywydd yn yr orsaf bleidleisio, neu gallwch ofyn i rywun arall ddod draw i helpu (fel aelod o'r teulu, ffrind neu weithiwr cymorth, cyhyd â'u bod yn 18 oed neu'n hŷn ac yn gymwys i bleidleisio yn y etholiad. Dim ond dau berson y gallant eu helpu i bleidleisio).

Os hoffech iddynt wneud hynny, bydd staff yr orsaf bleidleisio yn hapus i roi taith o amgylch yr orsaf bleidleisio i chi, cyn i chi fwrw'ch pleidlais.

Os oes angen unrhyw help arnoch ar ddiwrnod pleidleisio, gofynnwch. Mae staff yr orsaf bleidleisio yna i'ch helpu chi.

Tell us about your experience

Dywedwch wrthym am eich profiad

Rydyn ni'n rhoi cyngor, arweiniad a rhestrau gwirio i'r bobl sy'n cynnal etholiadau fel eu bod nhw'n gwybod beth sydd angen iddyn nhw ei wneud i wneud gorsafoedd pleidleisio yn hygyrch. Rydym hefyd wedi ysgrifennu adroddiad ar yr hyn y byddai angen ei wella i sicrhau bod etholiadau yn hygyrch i bawb ac yn gweithio gydag ystod o sefydliadau a Llywodraeth y DU i wneud i hyn ddigwydd.

Er mwyn ein helpu i ddeall mwy am brofiad pleidleiswyr a'r hyn y gellir ei wneud i wneud pleidleisio'n hygyrch i bawb, rydym yn gofyn ichi ddweud wrthym am eich profiad.

Cwblhewch ein ffurflen adborth