Cyhoeddi ffigyrau rhoddion a benthyciadau diweddaraf pleidiau gwleidyddol y DU

Introduction

Adroddodd 17 plaid wleidyddol sydd wedi eu cofrestru ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon eu bod wedi derbyn cyfanswm o £9,136,764 mewn rhoddion a chronfeydd cyhoeddus yn ail chwarter 2020 (Ebrill i Fehefin) yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn cymharu ag £16m mewn rhoddion a adroddwyd yn yr un cyfnod yn 2019. 


Wrth sôn am y wybodaeth a gyhoeddwyd heddiw, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio:  
“Mae cyhoeddi’r data hwn yn caniatáu i bleidleiswyr weld yn glir sut mae pleidiau yn y Deyrnas Unedig yn cael eu hariannu, gan wella hyder ac ymddiriedaeth y cyhoedd yn ein prosesau democrataidd.


“Rydym yn croesawu’r ffaith bod llawer o bleidiau wedi cyflwyno eu hadroddiadau rhoddion i ni ar amser er gwaethaf yr amgylchiadau heriol o ganlyniad i Covid-19. Lle nad yw pleidiau wedi gallu bodloni'r dyddiadau cau am resymau'n ymwneud â'r pandemig, byddwn yn parhau i weithio gyda nhw i sicrhau bod eu hincwm yn parhau i fod yn dryloyw." 


Mae'n ofynnol i bleidiau gwleidyddol gyflwyno cofnodion rhoddion a benthyciadau chwarterol i'r Comisiwn Etholiadol, a chynnwys:

  • rhoddion a dderbyniwyd sy'n uwch na'r trothwy o £7,500 (£1,500 ar gyfer unedau cyfrifyddu)
  • rhoddion llai gan roddwr unigol sydd, gyda'i gilydd, yn fwy na'r trothwy adrodd 
  • rhoddion y dylid bod wedi eu hadrodd yn ystod chwarteri blaenorol; a
  • rhoddion gwaharddedig a dderbyniwyd ganddynt a'r camau a gymerwyd mewn perthynas â'r rhain.

Lle bo rhoddion gwaharddedig wedi eu dychwelyd, neu lle bo rhoddion a dderbyniwyd mewn chwarter blaenorol wedi eu hadrodd yn hwyr i’r Comisiwn, gall y swm a adroddwyd gan blaid yn y chwarter diwethaf fod yn uwch na’r cyfanswm a dderbyniwyd.


Am y tro cyntaf, mae adroddiadau rhoddion a benthyciadau o’r chwarter hwn yn cynnwys taliadau ffyrlo gan Drysorlys ei Mawrhydi, sy’n cael eu cynnwys yn y categori cronfeydd cyhoeddus. 

Yr 17 plaid wleidyddol a adroddodd am roddion, gan gynnwys cronfeydd cyhoeddus, oedd:  

Table 1

PlaidCyfanswm a adroddwyd Rhoddion a dderbyniwyd (ac eithrio cronfeydd cyhoeddus)Cronfeydd cyhoeddus a dderbyniwyd  Cyfanswm a dderbyniwyd yn ystod y chwarter hwn
Alliance - Alliance Party of Northern Ireland£15,746£0£15,746£15,746
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol£2,567,653£2,319,508£236,102£2,555,610
Y Blaid Gydweithredol£359,080£359,080£0£359,080
Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd - DUP£232,850£0£232,850£232,850
Y Blaid Werdd (Prydain Fawr)£106,479£62,368£44,111£106,479
Y Blaid Werdd (Gogledd Iwerddon)£11,483£0£11,483£11,483
Y Blaid Lafur£3,724,824£1,466,277£2,247,552£3,713,830
Y Democratiaid Rhyddfrydol£1,342,638£718,217£537,114£1,255,332
People Before Profit Alliance£9,045£0£4,520£4,520
Plaid Cymru £69,067£0£69,067£69,067
Plaid Werdd yr Alban£8,894£0£8,894£8,894
Plaid Genedlaethol yr Alban (SNP)£551,078£92,732£458,346£551,078
SDLP (Plaid Democratiaid Cymdeithasol a Llafur)£133,569£0£133,569 £133,569
Sinn Féin£73,579£0£73,579£73,579
Traditional Unionist Voice - TUV£13,766£0£6,880£6,880 
Plaid Unoliaethwyr Ulster£22,894£0£22,894£22,894
Women's Equality Party£20,875£15,875£0£15,875
Cyfanswm £9,263,520£5,034,058£4,102,706£9,136,764

Yn ychwanegol at yr adroddiadau rhoddion a restrir uchod, fe wnaeth Advance Together adrodd rhodd o £8,208 yn chwarter 2 a dderbyniwyd yn chwarter 4 2019.  

Cont

Methodd deuddeg o bleidiau â bodloni'r dyddiad cau adrodd ar gyfer y chwarter hwn. Bydd y Comisiwn yn ystyried pob un o’r materion hyn, yn ogystal â rhoddion a adroddwyd yn hwyr, yn unol â'r Polisi Gorfodi a chyhoeddi, os yw’n briodol, unrhyw gosbau a roddir yn y dyfodol.


Mae'n debygol y bydd pleidiau wedi derbyn rhoddion eraill gan wahanol gyrff neu unigolion sydd yn is na’r trothwyon ar gyfer adrodd i’r Comisiwn. O'u cymryd fel cyfanswm gall y rhain fod yn ffynonellau incwm sylweddol i bleidiau.

Benthyca

Gwerth benthyciadau newydd i bleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr yn ail chwarter 2020 oedd £22,000. Talwyd yn ôl fenthyciadau gwerth £15,510 yn ail chwarter 2020. Ni chafwyd adroddiadau am unrhyw fenthyciadau newydd gan bleidiau Gogledd Iwerddon.

Table 2

Rhoddion a dderbyniwyd gan dderbynwyr a reoleiddir yn Ch2 2020  

Mae'r Comisiwn hefyd yn cyhoeddi manylion rhoddion a dderbyniwyd gan dderbynwyr a reoleiddir. Mae derbynwyr a reoleiddir yn aelodau o bleidiau gwleidyddol cofrestredig, deiliaid swyddi dewisol perthnasol a chymdeithasau aelodau.


Yn ail chwarter 2020, derbyniwyd £284,968 mewn rhoddion gan 14 o dderbynwyr . Mae'r cyfanswm yn cynnwys rhoddion arian parod a rhoddion nad ydynt yn arian parod, ynghyd â rhoddion tuag at ymweliadau tramor. Mae manylion llawn ar gael ar ein gwefan
 

Math o dderbynnydd a reoleiddirGwerth yr arian parod a'r rhoddion nad ydynt yn arian parod a dderbyniwyd Gwerth rhoddion a dderbyniwyd tuag at ymweliadau tramor  Cyfanswm gwerth y rhoddion a dderbyniwyd  
GLA - Aelod o Gynulliad Llundain Fwyaf£49,500£0£49,500
Meiri a etholir yn uniongyrchol £46,472£0£46,472
AS - Aelod Seneddol£188,996£0£188,996
Cyfansymiau £284,968£0£284,968

Further information

Rhagor o wybodaeth


Mae crynodeb o’r rhoddion a adroddwyd gan bleidiau Prydain Fawr yn ail chwarter 2020, gan gynnwys y prif roddwyr a manylion adroddiadau hwyr ar gael ar wefan y Comisiwn.

 
Mae manylion llawn rhoddion a benthyciadau ar gael ar ein cofrestrau.

Notes to editors

Nodiadau i olygyddion

1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy:

  • alluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • reoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • ddefnyddio ein harbenigedd i wneud, ac eirioli tros, newidiadau i’n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd.

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU a Senedd yr Alban.


2.    Mae Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA) yn gofyn bod pleidiau gwleidyddol yn adrodd am roddion a benthyciadau arian parod, a’r rheiny nad ydynt yn arian parod, yn chwarterol i'r Comisiwn Etholiadol. Mae rhaid i bleidiau gwleidyddol adrodd am bob rhodd a benthyciad dros £7,500 sy'n ymwneud â'r blaid ganolog, neu bob un dros £1,500 sy'n ymwneud ag uned gyfrifyddu. Mae hyn yn cynnwys crynswth o roddion a benthyciadau o'r un ffynhonnell yn ystod y flwyddyn galendr.


3.    Gan mai dim ond rhoddion a benthyciadau dros y trothwyon hyn sy’n cael eu hadrodd gan bleidiau, nid yw'r ffigyrau yn cynnwys yr holl roddion a benthyciadau a dderbyniwyd gan bleidiau gwleidyddol. Cofnodir rhoddion a benthyciadau o dan y trothwyon hyn yn Natganiad Cyfrifon blynyddol pleidiau gwleidyddol.

 
4.    Cronfeydd cyhoeddus yw rhoddion gan Dŷ'r Cyffredin, Tŷ'r Arglwyddi, Senedd yr Alban a'r Comisiwn Etholiadol. Mae grantiau 'Short' a 'Cranborne' ar gael i’r gwrthbleidiau yn Nhŷ'r Cyffredin neu Dŷ'r Arglwyddi fel ei gilydd. 


5.    Mae rhai rhoddion gan y Comisiwn Etholiadol yn ymddangos ar y gofrestr. Grantiau Datblygu Polisi yw y rhain, a sefydlwyd gan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 ar gyfer pleidiau sydd â dau neu fwy o aelodau cyfredol yn Nhŷ'r Cyffredin. Bwriad y grantiau yw cynorthwyo pleidiau i ddatblygu'r polisïau y byddant yn eu cyflwyno mewn maniffesto etholiadol. Mae'r ddeddfwriaeth yn darparu swm o £2 miliwn yn flynyddol ar gyfer hyn. Daeth Grantiau Datblygu Polisi yn adroddadwy fel rhoddion am y tro cyntaf yn nhrydydd chwarter 2006 o ganlyniad i Ddeddf Gweinyddiaeth Etholiadol 2006.


6.    Roedd 385 o bleidiau gwleidyddol wedi'u cofrestru ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn ystod ail chwarter 2020. Roedd gofyn i 65 ohonynt gyflwyno adroddiad rhoddion chwarterol a 48 ohonynt gyflwyno gwybodaeth benthyca erbyn y dyddiad cau. Eithriwyd y pleidiau gwleidyddol eraill (heblaw eu bod wedi derbyn rhoddion) gan iddynt gyflwyno pedwar cofnod olynol heb swm yn flaenorol. 


7.    Mae rhagor o wybodaeth am yr hyn yw derbynnydd a reoleiddir a'u gofynion adrodd cyfreithiol ar gael ar ein gwefan.


8.    Mae Aelodau Seneddol yn adrodd am y rhoddion a dderbyniwyd ganddynt yng Nghofrestr Buddiannau Ariannol yr Aelodau.  


9.    Mae aelodau Senedd yr Alban yn adrodd am y rhoddion a dderbyniwyd ganddynt yng Nghofrestr Buddiannau Senedd yr Alban. 


10.    Mae pob derbynnydd arall a reoleiddir yn adrodd am ei roddion yn uniongyrchol i ni. Yna byddwn yn cyhoeddi'r wybodaeth hon yn fisol fel rhan o'n rôl wrth ddarparu mwy o dryloywder ym maes cyllid gwleidyddol yn y DU.