Diweddariad misol - ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Summary

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrywmiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU.

Ymchwiliadau lle cafwyd bod trosedd:

Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Troseddau wedi'u darganfod Penderfyniad a wnaed
Grwp Llafur Lambeth (cymdeithas aelodau a chymdeithas anghorfforedig) Methu â rhoi hysbysiad o roddion i blaid wleidyddol dros £25,000 Methu â rhoi hysbysiad o roddion i blaid wleidyddol dros £25,000 £600 o gosb ariannol amrywiol Talwyd ar 18 Mai 2020
Llafur dros Bleidlais y Bobl (cymdeithas aelodau) Methu danfon dau gofnod rhoddion o fewn 30 diwrnod o dderbyn rhoddion Methu danfon dau gofnod rhoddion o fewn 30 diwrnod o dderbyn rhoddion 2 x £200 cosbau ariannol sefydlog gwerth cyfanswm o £400. Talwyd ar 14 Mai 2020
'Shropshire Party' (plaid wleidyddol gofrestredig) Dosbarthu adroddiadau rhoddion a thrafodion wythnosol yn hwyr ar gyfer UKPGE 2019 Dosbarthu adroddiadau rhoddion a thrafodion wythnosol yn hwyr ar gyfer UKPGE 2019 2 x £200 cosbau ariannol sefydlog gwerth cyfanswm o £400. Talwyd ar 29 Ebrill 2020
'Cynon Valley' (plaid wleidyddol gofrestredig) Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr £200 o gosb ariannol penodol. Taliad yn ddyledus erbyn 19 Mai 2020
'Ulster Unionist Party' (uned gyfrifo Fermanagh a De Tyrone) Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr £200 o gosb ariannol penodol. Talwyd ar 17 Ebrill 2020
'Kingston Independent Residents Group' (plaid wleidyddol gofrestredig) Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach

Wrth wneud sylw ar y dirwyon, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn:

"Mae'r gofynion adrodd yn glir, felly mae hi wastad yn siom pan fo pleidiau a'u haelodadu cyfirfyddiaeth yn methu â darparu adroddiadau cywir ar amser. Mae hi'n hanfodol bod pleidleiswyr yn cael cyfle i weld data llawn a chywir ynghylch ble mae eu harian yn dod, a sut maent yn cael eu gwario. 

"Bydd y Comisiwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid ac ymgyrchydd i sicrhau bod gan bleidleiswyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen."

Dyfarnwyr rheoledig Gogledd Iwerddon

Mae'r Comisiwn hefyd wedi cwblhau dau ymchwiliad mewn perthynas â rhoddion a dderbyniwyd gan ddau weithredwr rheoledig cyn 1 Gorffennaf 2017. Ni wnaed unrhyw benderfyniad ar drosedd yn y naill achos na'r llall. 

Mae'r Comisiwn yn parhau i fod wedi'i rwystru gan ddeddfwriaeth rhag datgelu unrhyw wybodaeth ynghylch rhoddion i dderbynwyr Gogledd Iwerddon a wnaed cyn 1 Gorffennaf 2017 (adran 71E Deddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000).

Wrth sôn am gau ymchwiliadau yn ymwneud â rhoddion yng Ngogledd Iwerddon, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio:

“Rydym yn gresynu ein bod yn parhau i fethu â datgelu gwybodaeth am roddion cyn mis Gorffennaf 2017. Rydym yn parhau i alw ar i Lywodraeth y DU ddod â deddfwriaeth gerbron fydd yn ein galluogi i gyhoeddi gwybodaeth ar roddion o fis Ionawr 2014. Byddai hyn yn rhoi tryloywder a hyder i bleidleiswyr yng Ngogledd Iwerddon.”

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414 neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk.

Notes to editors

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
  • heoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Lywodraethau'r DU.

Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrywmiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae manylion cosbau o'r misoedd blaenorol yn ar gael.

Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.

Tryloywder Rhoddion a Benthyciadau ac ati. Mae Gorchymyn 2018 (Partïon Gwleidyddol Gogledd Iwerddon) yn caniatáu i'r Comisiwn gyhoeddi gwybodaeth am roddion a benthyciadau a adroddwyd gan bleidiau gwleidyddol Gogledd Iwerddon ac endidau rheoledig eraill o 1 Gorffennaf 2017 ymlaen.

Galluogodd Deddf Gogledd Iwerddon (Darpariaethau Amrywiol) 2014 i'r Ysgrifennydd Gwladol ganiatáu i'r Comisiwn gyhoeddi manylion rhoddion yr adroddwyd amdanynt o 1 Ionawr 2014.  Fodd bynnag, dim ond o 1 Gorffennaf 2017 yr oedd y ddeddfwriaeth eilaidd a gyflwynwyd at y diben hwn yn caniatáu cyhoeddi rhoddion a benthyciadau.  

Byddai ôl-ddyddio'r gyfraith hon yn caniatáu i ni gyhoeddi manylion rhoddion sy'n ymwneud ag Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU 2015; Etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon 2016 a 2017; a Refferendwm yr UE 2016.