Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Intro

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol yn y DU yn dryloyw.

Ymchwiliadau lle cafwyd bod trosedd:

Enw a’r math o endid a reoleiddir Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Troseddau a gafwyd Penderfyniad a wnaed
Best for Britain (ymgyrchydd di-blaid cofrestredig)

Methu â chyflwyno cofnod gwariant ymgyrchu cyflawn ar gyfer etholiad Senedd Ewrop 2019

Danfon adroddiad rhoddion wythnosol ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU yn hwyr

Methu â chyflwyno cofnod gwariant ymgyrchu cyflawn ar gyfer etholiad Senedd Ewrop 2019

Danfon adroddiad rhoddion wythnosol ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU yn hwyr

Cosbau ariannol amrywiol sy’n dod i gyfanswm o £3,000 

Talwyd ar 6 Hydref 2021 

Plaid Undeb Ewropeaidd y DU (plaid wleidyddol gofrestredig)

Methu â chyflwyno cofnod gwariant ymgyrchu cyflawn ar gyfer etholiad Senedd Ewrop 2019; methu â chyflwyno datganiad llofnodedig cysylltiedig

Methu â chyflwyno adroddiad trafodion chwarterol yn brydlon

Methu â chyflwyno cofnod gwariant ymgyrchu cyflawn ar gyfer etholiad Senedd Ewrop 2019; methu â chyflwyno datganiad llofnodedig cysylltiedig

Methu â chyflwyno adroddiad trafodion yn brydlon

Cosb ariannol benodedig o £200

I’w talu erbyn 20 Hydref 2021 
 

Taking the Initiative (plaid wleidyddol gofrestredig)

Methu â chyflwyno datganiad cyfrifon blynyddol yn brydlon

Methu â rhoi gwybod yn brydlon i'r Comisiwn am newid i drysorydd cofrestredig y blaid

Methu â chyflwyno datganiad cyfrifon blynyddol yn brydlon

Methu â rhoi gwybod yn brydlon i'r Comisiwn am newid i drysorydd cofrestredig y blaid

Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
Represent Us Ltd (ymgyrchydd di-blaid cofrestredig) Derbyn/talu anfonebau gwariant ymgyrchu’n hwyr Talu cais am dreuliau ymgyrchu a dderbyniwyd ar ôl 30 diwrnod heb ganiatâd; talu cais am dreuliau ymgyrchu y tu allan i 60 diwrnod Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
The League Against Cruel Sports (ymgyrchydd di-blaid cofrestredig)  Talu anfonebau gwariant ymgyrchu’n hwyr Talu treuliau ymgyrch tu allan i'r 60 diwrnod Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach

Yn dilyn etholiad, mae’n rhaid i bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr dalu pob anfoneb a derbynnir yn brydlon gan gyflenwyr o fewn 60 diwrnod o’r etholiad. Rhaid i unrhyw anfonebau a dderbynnir 30 diwrnod ar ôl yr etholiad beidio â chael eu talu heb gael caniatâd gan lys.

Meddai Dan Adamson, y Pennaeth Monitro a Gorfodi, wrth gyfeirio at yr ymchwiliadau sydd wedi dodi i ben:

“Mae’r gofynion adrodd a’r rheolau o amgylch talu treuliau ar gyfer pleidiau ac ymgyrchwyr yn glir, ac mae’n bwysig eu bod yn cael eu diwallu. Mae hyn yn rhoi’r cyfle i bleidleiswyr weld data amserol ar sut y mae pleidiau’n cael ac yn gwario’u harian.”

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414, neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk

  Nodiadau i olygyddion

  Nodiadau i olygyddion
  1.    Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

  Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd Cymru, Senedd y DU a Senedd yr Alban.
  2.    Mae'r datganiad hwn yn rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn. Dyma ran bwysig o'i ymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol y DU yn dryloyw. Caiff gwybodaeth o'r natur hon ei chyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth pob mis. Mae manylion cosbau o'r misoedd blaenorol hefyd ar gael.
  3.    Mae cosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol, yr un fath â rhoddion a fforffedwyd. Caiff hon ei rheoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.