Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

content

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol yn y DU yn dryloyw.

Enw a’r math o endid a reoleiddir Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Troseddau a gafwyd Penderfyniad a wnaed
Plaid Geidwadol ac Unoliaethol Prydain Fawr (plaid wleidyddol gofrestredig)

Gwirio os caniateir rhoddion

Ni chafwyd bod trosedd

Cau'r achos heb gamau pellach
Plaid Geidwadol ac Unoliaethol Gogledd Iwerddon (plaid wleidyddol gofrestredig) Anfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr Ni chafwyd bod trosedd Cau'r achos heb gamau pellach
Democratiaid Rhyddfrydol (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â chyflwyno ffurflen gwariant sy’n cydymffurfio ar gyfer Etholiad Senedd Ewrop 2019 Methu â chyflwyno ffurflen gwariant sy’n cydymffurfio ar gyfer Etholiad Senedd Ewrop 2019 Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
Gwirio os caniateir rhoddion Ni chafwyd bod trosedd Cau'r achos heb gamau pellach
Reform UK (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â chyflwyno ffurflen gwariant sy’n cydymffurfio ar gyfer Etholiad Senedd Ewrop 2019 Methu â chyflwyno ffurflen gwariant sy’n cydymffurfio ar gyfer Etholiad Senedd Ewrop 2019 Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach

Wrth wneud sylw ar yr ymchwiliadau sydd wedi dod i ben, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn:

“Mae cydymffurfio gyda’r cyfreithiau cyllid gwleidyddol yn bwysig wrth sicrhau tryloywder yn y system. Os oes sail rhesymol dros amau trosedd, mae’n iawn ein bod yn ymchwilio i sefydlu p’un a chyflawnwyd un ai peidio. Mae canfod na chyflawnwyd trosedd yn dynodi cydymffurfedd â’r gyfraith, rhywbeth rydym yn ei groesawu.

“Lle cafwyd bod troseddau wedi’u cyflawni, nid ydym yn gosod cosbau yn awtomatig. Rydym yn cymryd i ystyriaeth ystod o ffactorau wrth ddod i’n penderfyniad terfynol.”

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, neu 07789 920 414 y tu allan i oriau swyddfa, neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk

Notes to editors

Nodiadau i olygyddion

1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd Cymru, Senedd y DU a Senedd yr Alban.

2. Mae'r datganiad hwn yn rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn. Dyma ran bwysig o'i ymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol y DU yn dryloyw. Caiff gwybodaeth o'r natur hon ei chyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth pob mis. Mae manylion cosbau o'r misoedd blaenorolhefyd ar gael.

3. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff hon ei rheoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.