Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol yn y DU yn dryloyw.

Enw a’r math o endid a reoleiddir Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Troseddau a gafwyd Penderfyniad a wnaed

Independent Sovereign Democratic Britain Party (plaid wleidyddol gofrestredig)

Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr Ni roddwyd cosb
Democratiaid Rhyddfrydol (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â darparu adroddiad rhoddion Ch2 2020 sy’n cydymffurfio Methu â darparu adroddiad rhoddion Ch2 2020 sy’n cydymffurfio £1,000 cosb ariannol amrywiol
Unite the Union (ymgyrchydd di-blaid cofrestredig) Danfon adroddiad archwilio yn hwyr i gyd-fynd â’i ffurflen wariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Danfon adroddiad archwilio yn hwyr i gyd-fynd â’i ffurflen wariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Ni roddwyd cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
Talu anfonebau gwariant ymgyrchu yn hwyr ar ôl Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Talu anfonebau gwariant ymgyrchu yn hwyr ar ôl Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Ni roddwyd cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
Mark Menzies AS (rhoddwr a reoleiddir) Gwirio os caniateir rhoddion Ni chafwyd bod trosedd Cau'r achos heb gamau pellach

Wrth wneud sylw ar yr ymchwiliad sydd wedi dod i ben, dywedodd Louise Edwards, y Cyfarwyddwr Rheoleiddio:

"Mae'r gofynion adrodd yn glir, felly mae hi wastad yn siomedig pan fo pleidiau ac ymgyrchwyr yn methu â chydymffurfio. Mae hi'n hanfodol bod pleidleiswyr yn cael cyfle i weld data cywir a phrydlon ynghylch tarddiad eu harian.

“Bydd y Comisiwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn i hyrwyddo cydymffurfedd ac i sicrhau bod gan bleidleiswyr yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt."

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, neu 07789 920 414 y tu allan i oriau swyddfa, neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk

notes to editors

Nodiadau i olygyddion

1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd Cymru, Senedd y DU a Senedd yr Alban.

2. Mae'r datganiad hwn yn rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn. Dyma ran bwysig o'i ymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol y DU yn dryloyw. Caiff gwybodaeth o'r natur hon ei chyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth pob mis. Mae manylion cosbau o'r misoedd blaenorol hefyd ar gael.

3. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff hon ei rheoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.