Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o ddarparu tryloywder o ran cyllid gwleidyddol yn y DU.

Ymchwiliadau lle cafwyd bod trosedd

Enw a’r math o endid a reoleiddir Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Troseddau a gafwyd Penderfyniad a wnaed
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu ag anfon cofnod rhoddion chwarterol cywir Methu ag anfon cofnod rhoddion chwarterol cywir Ni roddwyd cosb
Y Blaid Lafur (uned gyfrifyddu De Islington a Finsbury) Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr Ni roddwyd cosb
Cymdeithas Trigolion Old Windsor (plaid wleidyddol gofrestredig)

Danfon adroddiadau chwarterol yn hwyr

Danfon adroddiadau chwarterol yn hwyr Ni roddwyd cosb
Agor Prydain Cyfyngedig (ymgyrchydd nad yw’n blaid cofrestredig)

Danfon ffurflen gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr

Danfon ffurflen gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr

Ni roddwyd cosb

Methu â danfon anfonebau gyda ffurflen gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Methu â danfon anfonebau gyda ffurflen gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Ni roddwyd cosb

Wrth wneud sylw ar yr ymchwiliadau sydd wedi dod i ben, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn:

“O ran tryloywder, mae’n bwysig bod gan bleidleiswyr wybodaeth amserol a chywir ynghylch cyllid pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr. Mae'r gofynion yn glir, felly mae hi wastad yn siomedig pan na chânt eu bodloni.

“Lle canfyddwn fod troseddau wedi’u cyflawni, nid ydym yn rhoi cosbau yn awtomatig. Rydym yn ymddwyn yn gymesur ac yn cymryd i ystyriaeth ystod o ffactorau wrth ddod i’n penderfyniadau terfynol, fel y nodwyd yn ein Polisi Gorfodi.”

Ymchwiliadau lle na chafwyd bod trosedd

Enw a’r math o endid a reoleiddir Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Troseddau a gafwyd Penderfyniad a wnaed
Y Blaid Lafur (uned gyfrifyddu Caerfaddon)Y Blaid Lafur (uned gyfrifyddu Caerfaddon) Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr Ni chafwyd bod trosedd Cau'r achos heb gamau pellach
Plaid Cymuned Gorllewin Swydd Dunbarton (plaid wleidyddol gofrestredig)

Danfon datganiad blynyddol o gyfrifon yn hwyr

Ni chafwyd bod trosedd Cau'r achos heb gamau pellach

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, neu 07789 920 414 y tu allan i oriau swyddfa. Fel arall gallwch e-bostio press@electoralcommission.org.uk

Nodiadau i olygyddion

Nodiadau i olygyddion

1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd Cymru, Senedd y DU a Senedd yr Alban.

2. Mae'r datganiad hwn yn rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn. Dyma ran bwysig o'i ymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol y DU yn dryloyw. Caiff gwybodaeth o'r natur hon ei chyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth pob mis. Mae manylion cosbau o'r misoedd blaenorol ar gael.

3. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff hon ei rheoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.