Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol yn y DU yn dryloyw.

Enw a’r math o endid a reoleiddir Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Troseddau a gafwyd Penderfyniad a wnaed
Hope not Hate (ymgyrchydd di-blaid cofrestredig) Methu â danfon adroddiad rhoddion cyn yr etholiad ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Methu â danfon adroddiad rhoddion cyn yr etholiad ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 £1,000 cosb ariannol amrywiol
Methu â danfon anfonebau gyda ffurflen gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Methu â danfon anfonebau gyda ffurflen gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
Y Blaid Lafur (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â danfon anfonebau ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Methu â danfon anfonebau gyda ffurflen gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
Adrodd yn hwyr am roddion Adrodd yn hwyr am roddion Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
Y Democratiaid Rhyddfrydol (uned gyfrifyddu Gorllewin Caeredin) Methu â dychwelyd rhodd gan roddwr nas caniateir cyn pen 30 diwrnod Methu â dychwelyd rhodd ganDim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
Plaid Democratiaid Cymdeithasol (plaid wleidyddol gofrestredig) Danfon ffurflen gwariant yn hwyr ar gyfer etholiad Senedd yr Alban 2021 Danfon ffurflen gwariant yn hwyr ar gyfer etholiad  Senedd yr Alban 2021 Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach

Wrth wneud sylw ar yr ymchwiliadau a bennwyd, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn:

“O ran tryloywder, mae’n bwysig bod gan bleidleiswyr wybodaeth amserol a chywir ynghylch cyllid pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr. Mae'r gofynion yn glir, felly mae hi wastad yn siomedig pan na chânt eu bodloni.

“Lle canfyddwn fod troseddau wedi’u cyflawni, nid ydym yn rhoi cosbau yn awtomatig. Rydym yn ymddwyn yn gymesur ac yn cymryd i ystyriaeth ystod o ffactorau wrth ddod i’n penderfyniadau terfynol, fel y nodwyd yn ein Polisi Gorfodi.”

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414, neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk

Notes to editors

Nodiadau i olygyddion

  1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:
  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd Cymru, Senedd y DU a Senedd yr Alban.

  1. Mae'r datganiad hwn yn rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn. Dyma ran bwysig o'i ymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol y DU yn dryloyw. Caiff gwybodaeth o'r natur hon ei chyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth pob mis. Mae manylion cosbau o'r misoedd blaenorolar gael.
  2. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff hon ei rheoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.