Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Monthly update – concluded investigations

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol yn y DU yn dryloyw.

Ymchwiliadau lle cafwyd bod troseddau:

Enw a’r math o endid a reoleiddir Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Troseddau neu dramgwyddau a gafwyd Penderfyniad a wnaed
All for Unity (plaid wleidyddol a arferai fod yn gofrestredig) Methu â danfon ffurflen gwariant ymgyrchu ar gyfer etholiad Senedd yr Alban 2021 Methu â danfon ffurflen gwariant ymgyrchu ar gyfer etholiad Senedd yr Alban 2021

Dim cosbau

Cau'r achos heb gamau pellach

Methu â danfon adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol Methu â danfon adroddiadau rhoddion a thrafodion chwarterol

Dim cosbau

Cau'r achos heb gamau pellach

 

British Resistance (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â danfon datganiad blynyddol o gyfrifon Methu â danfon datganiad blynyddol o gyfrifon

Dim cosbau

Cau'r achos heb gamau pellach

Hysbysiad hwyr i newid y trysorydd cofrestredig Hysbysiad hwyr i newid y trysorydd cofrestredig

Dim cosbau

Cau'r achos heb gamau pellach

Wrth wneud sylw ar yr ymchwiliadau a bennwyd, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn:

“Mae cydymffurfio gyda’r gyfraith cyllid gwleidyddol yn bwysig wrth gadw tryloywder yn y system. Pan fod rhesymau rhesymol i ystyried bod trosedd wedi’i chyflawni, mae’n iawn ein bod yn ymchwilio i ganfod p’un a gyflawnwyd un ai peidio.

“Lle canfyddwn fod troseddau wedi’u cyflawni, nid ydym yn rhoi cosbau yn awtomatig. Rydym yn ymddwyn yn gymesur ac yn cymryd i ystyriaeth ystod o ffactorau wrth ddod i’n penderfyniadau terfynol, fel y nodwyd yn ein Polisi Gorfodi.”

Ymchwiliadau lle na chafwyd bod trosedd:

Enw a’r math o endid a reoleiddir Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Troseddau a gafwyd Penderfyniad a wnaed
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (uned gyfrifyddu Peterborough) Methu â dychwelyd rhodd nas caniateir o fewn 30 diwrnod o'i dderbyn Ni chafwyd bod trosedd Cau'r achos heb gamau pellach

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, neu 07789 920 414 y tu allan i oriau’r swyddfa. Fel arall gallwch e-bostio press@electoralcommission.org.uk

Notes to editors

Nodiadau i olygyddion

1. Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd Cymru, Senedd y DU a Senedd yr Alban.

2. Mae'r datganiad hwn yn rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn. Dyma ran bwysig o'i ymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol y DU yn dryloyw. Caiff gwybodaeth o'r natur hon ei chyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth pob mis. Mae manylion cosbau o'r misoedd blaenorol ar gael.

3. Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff hon ei rheoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.