Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Introduction

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn ystod y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol yn y DU yn dryloyw.

Ymchwiliadau lle cafwyd bod troseddau:

Enw a’r math o endid a reoleiddirYr hyn yr ymchwiliwyd iddoTroseddau a gafwydPenderfyniad a wnaed
Plaid Werdd yr Alban (plaid wleidyddol gofrestredig)Methu ag anfon cofnodion rhoddion chwarterol cywirMethu ag anfon cofnodion rhoddion chwarterol cywirSaith cosb ariannol amrywiol sy’n dod i gyfanswm o £5,349.75 I’w talu erbyn 24 Medi   
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (plaid wleidyddol gofrestredig)Methu ag anfon cofnodion rhoddion chwarterol cywirMethu ag anfon cofnodion rhoddion chwarterol cywiTair cosb ariannol amrywiol sy’n dod i gyfanswm o £4,400. I’w talu erbyn 24 Medi  
Ian Paisley MP (rhoddwr a reoleiddir)Methu â dychwelyd rhoddion nas caniateir o fewn 30 diwrnod i’w derbyn Methu â dychwelyd rhoddion nas caniateir o fewn 30 diwrnod i’w derbyn Dwy gosb ariannol amrywiol sy’n dod i gyfanswm o £1,300. I’w talu erbyn 8 Hydref 2020
Plaid Brexit (plaid wleidyddol gofrestredig)Methu ag anfon cofnod rhoddion chwarterol cywir   Methu ag anfon cofnod rhoddion chwarterol cywir tCosb ariannol benodedig o £200. Talwyd ar ôl derbyn hysbysiad cychwynnol ar 24 Awst 2020
British Resistance (plaid wleidyddol gofrestredig)Cyflwyno cyfrifon blynyddol yn hwyr (2018)Cyflwyno cyfrifon blynyddol yn hwyr (2018)Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
Matt Hancock AS (rhoddwr a reoleiddir) Methu â dychwelyd rhodd gan roddwr nas caniateir cyn pen 30 diwrnod Methu â dychwelyd rhodd gan roddwr nas caniateir cyn pen 30 diwrnodDim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach
Veterans and People’s Party (plaid wleidyddol gofrestredig)Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion cyn-etholiadol cyn Etholiad Cyffredinol Senedd y DU yn hwyrCyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion cyn-etholiadol cyn Etholiad Cyffredinol Senedd y DU yn hwyrDim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach

Wrth wneud sylw ar y dirwyon a roddwyd, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn:


"Mae'r gofynion adrodd ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn glir, felly mae hi wastad yn siomedig pan na chânt eu bodloni.  Mae hi'n hanfodol bod pleidleiswyr yn cael cyfle i weld data cywir a phrydlon ynghylch sut mae pleidiau ac ymgyrchwyr yn cael eu cyllido.


"Bydd y Comisiwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid ac ymgyrchydd i sicrhau bod gan bleidleiswyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt."
 

Cont.

Ymchwiliadau lle na chafwyd bod trosedd:

Enw a’r math o endid a reoleiddirYr hyn yr ymchwiliwyd iddoTroseddau a gafwydPenderfyniad a wnaed
Y Democratiaid Rhyddfrydol (uned gyfrifyddu Llundain)Methu â dychwelyd rhodd gan roddwr nas caniateir cyn pen 30 diwrnod  Dim troseddCau'r achos heb gamau pellach
Prosper UK (plaid wleidyddol gofrestredig)Methu â chyflwyno cofnodion rhoddion a benthyciadau chwarterolHeb bennu troseddCau'r achos heb gamau pellach 

Yn dilyn newid i’r gyfraith yn 2018,  gellir nawr gyhoeddi rhoddion a benthyciadau a adroddwyd gan bleidiau gwleidyddol ac endidau eraill a reoleiddir yng Ngogledd Iwerddon ar ôl Gorffennaf 2017, gan roi gwell tryloywder i bleidleiswyr. Rydym yn parhau i alw am i’r rheolau gael eu hestyn fel y gallwn gyhoeddi gwybodaeth sy’n dyddio’n ôl i Ionawr 2014.

Ends.

Diwedd


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414 neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk


Nodiadau i olygyddion


1.    Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU a Senedd yr Alban.


2.    Mae'r datganiad hwn yn rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn. Dyma ran bwysig o'i ymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol y DU yn dryloyw. Caiff gwybodaeth o'r natur hon ei chyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth pob mis. Mae manylion cosbau o'r misoedd blaenorolhefyd ar gael.


3.    Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff hon ei rheoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.