Diweddariad misol – ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Summary

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn ystod y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol yn y DU yn dryloyw.


Ymchwiliadau lle cafwyd bod troseddau:

Enw a’r math o endid a reoleiddir Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Troseddau a gafwyd Penderfyniad a wnaed
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â dychwelyd rhodd gan roddwr nas caniateir cyn pen 30 diwrnod  Methu â dychwelyd rhodd gan roddwr nas caniateir cyn pen 30 diwrnod  Fforffedwyd y rhodd. Dim cosb
Keep Penrith Special (plaid wleidyddol gofrestredig) a Penrith Posters Ltd  Methu â chynnwys argraffnod dilys ar ddeunydd ymgyrchu yn ystod  Cafwyd trosedd yn achos Keep Penrith Special. Ni chafwyd trosedd yn achos Penrith Posters Ltd Dim cosb. Cau'r achos heb gamau pellach

Quote from the Commission's director of regulation

Wrth wneud sylw ar yr ymchwiliadau a bennwyd, dywedodd Louise Edwards, Cyfarwyddwr Rheoleiddio'r Comisiwn: 

“Fel rheoleiddiwr, ein tasg yw sicrhau bod pleidiau ac ymgyrchwyr yn dilyn y gyfraith. Yn ogystal â chefnogi pleidiau ac ymgyrchwyr trwy ddarparu canllawiau a chyngor, byddwn yn gweithredu os amheuwn bod troseddau wedi eu cyflawni, fel y gall pleidleiswyr fod yn hyderus yn nhegwch y system. Cyhoeddwn ganlyniadau’n hymchwiliadau er mwyn sicrhau tryloywder o ran sut rydym yn gweithredu er mwyn gorfodi’r gyfraith.”

Summary of cases where no offences were found

Ymchwiliadau lle na chafwyd bod troseddau:

 

Enw a’r math o endid a reoleiddir Yr hyn yr ymchwiliwyd iddo Troseddau a gafwyd Penderfyniad a wnaed
Independent Group for Change (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â chyflwyno cofnod gwariant ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop 2019  Ni chafwyd bod trosedd Cau'r achos heb gamau pellach
Communities United Party (plaid wleidyddol gofrestredig) Methu â chyflwyno cofnod gwariant ymgyrchu ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU 2019 Heb bennu bod trosedd Cau'r achos heb gamau pellach
Lincolnshire Independents Lincolnshire First (plaid wleidyddol gofrestredig) Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr Heb bennu bod trosedd Cau'r achos heb gamau pellach

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa cyfryngau’r Comisiwn Etholiadol drwy ffonio 020 7271 0704, tu allan i oriau swyddfa 07789 920 414 neu drwy e-bostio press@electoralcommission.org.uk

Notes to editors

Nodiadau i olygyddion
Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb trwy’r canlynol:

  • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr, a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n cyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel ac yn hygyrch
  • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth a mynd ar ôl achosion o dorri rheolau
  • defnyddio ein harbenigedd i wneud newidiadau i'n democratiaeth ac eirioli drostynt, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Sefydlwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU a Senedd yr Alban.

Mae'r datganiad hwn yn rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn. Dyma ran bwysig o'i ymrwymiad i sicrhau bod cyllid gwleidyddol y DU yn dryloyw. Caiff gwybodaeth o'r natur hon ei chyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth pob mis. Mae manylion cosbau o'r misoedd blaenorolhefyd ar gael.

Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff hon ei rheoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.