Diweddariad yr ymchwiliad

YMae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU.

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau a rhoddwyd cosbau

Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Penderfyniad a wnaed Canlyniad
People's Assembly
Against Austerity
(ymgyrchydd trydydd
parti)
Methu â chynnwys argraffnod ar ddeunydd etholiadol a methu â darparu cofnod gwariant cywir ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017. £900 (cosb ariannol amrywiol) Taliad yn ddyledus erbyn 30 Tachwedd 2018. Cytunwyd i dderbyn rhandaliadau.
Y Blaid
Gydweithredol
Methu â danfon cofnod gwariant cywir ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 £750 (cosb ariannol amrywiol) Talwyd ar 14 Tachwedd 2018
Ms Delyth Lloyd-
Williams
Methu â chynnwys argraffnod ar ddeunydd etholiadol £500 (cosb ariannol amrywiol) Talwyd ar 8 Hydref 2018
Y Blaid Werdd Methu â danfon cofnod gwariant cywir ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 £500 a £250 (cosbau ariannol amrywiol) Talwyd ar 15 Tachwedd 2018

Wrth wneud sylw ar y dirwyon, dywedodd Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol y Comisiwn Etholiadol:

Mae'r gofynion adrodd ac ar gyfer argraffnodau yn glir, felly mae hi wastad yn siomedig pan fo pleidiau ac ymgyrchwyr yn methu â chydymffurfio. Mae hi'n hanfodol bod pleidleiswyr yn cael cyfle i weld data adroddadwy llawn a chywir ar beth mae pleidiau ac ymgyrchwyr yn gwario eu harian er mwyn dylanwadu arnynt mewn etholiadau; a hefyd pwy sy'n eu targedu gyda deunydd etholiadol i bleidleisio mewn modd penodol. Bydd y Comisiwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid ac ymgyrchydd i sicrhau bod gan bleidleiswyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen.

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau ond ni roddwyd cosbau

Enw a math o endid a reoleiddir Beth ymchwiliwyd Penderfyniad a wnaed Canlyniad
Fianna Fail Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Aspire Danfon adroddiad rhoddion chwarterol a benthyciadau chwarterol yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Holland on Sea and Eastcliffe Matters Danfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Greater Manchester Homeless Voice Danfon adroddiad rhoddion chwarterol a benthyciadau chwarterol yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Legacy Danfon adroddiad rhoddion chwarterol a benthyciadau chwarterol yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Bournemouth Independent Alliance Danfon adroddiad rhoddion chwarterol a benthyciadau chwarterol yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Herne Hill Community and Libraries Campaign Danfon adroddiad rhoddion benthyciadau chwarterol, cyfrifon blynyddol yn hwyr Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Mr Brian Parbutt Talu am wariant ymgyrchu ar ran y Blaid Lafur yn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 heb fod yn berson awdurdodedig Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Mr David Page Incurring campaign expenditure on behalf of the Liberal Democrats at the 2017 UKPGE without the proper authorisation from the party. Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach
Mr Anthony Harris Incurring campaign expenditure on behalf of the Liberal Democrats at the 2017 UKPGE without the proper authorisation from the party. Dim cosb Cau'r achos heb gamau pellach

Diwedd

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol:

Nodiadau ychwanegol

Nodiadau i olygyddion

  • Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
    • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
    • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
    • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan geisio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd

Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.

  • Mae'r datganiad yma'n rhan o ddiweddariad misol ymchwiliadau'r Comisiwn, fel rhan bwysig o'i ymrwymiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU. Caiff gwybodaeth o'r natur yma ei gyhoeddi'n rheolaidd ar drydydd dydd Mawrth bob mis. Mae manylion cosbau misoedd blaenorol ar gael ar ein gwefan.
  • Mae unrhyw gosbau sydd wedi'u rhoi gan y Comisiwn yn mynd i'r Gronfa Gyfunol. Caiff ei reoli gan Drysorlys EM ac nid y Comisiwn Etholiadol.