Eich pwerau i ofyn am ragor o wybodaeth

Eich pwerau i ofyn am ragor o wybodaeth 

Os nad ydych yn fodlon bod ymgeisydd neu etholwr yn gymwys i gael ei gofrestru, mae gennych bwerau i ofyn iddo am dystiolaeth ddogfennol mewn perthynas â'i breswyliaeth, dyddiad geni a/neu genedligrwydd. 

Mae'r pŵer cyffredinol gennych hefyd i'w gwneud yn ofynnol i unrhyw drydydd parti ddarparu gwybodaeth am unrhyw agwedd mewn perthynas â hawl unigolyn i gael ei gofrestru.1  

Mae gennych y pŵer ar wahân i'w gwneud yn ofynnol i unrhyw unigolyn arall ddarparu gwybodaeth at ddibenion cynnal y gofrestr.2 Gallai methu ag ymateb i gais am wybodaeth arwain at ddirwy o £1,000.3 Os byddwch yn gofyn am wybodaeth yn ffurfiol, dylech ei gwneud yn glir beth fydd y ddirwy fwyaf posibl os na fydd yn ymateb.

Os bydd angen talu unrhyw ffi mewn perthynas â chynhyrchu'r dystiolaeth sydd ei hangen arnoch, rhaid i chi dalu'r ffi a'i thrin fel rhan o'r treuliau cofrestru a delir gan yr awdurdod lleol.4  

Mae cyngor ar ddefnyddio'r pwerau hyn yn ein canllawiau ar y broses eithriadau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2021