Gorchymyn Drafft Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2020

Summary

Mae’r ymateb hwn yn amlinellu ein safbwyntiau ar Orchymyn Drafft Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2020.

Rydym yn croesawu y gwahanol drafodaethau sy’n digwydd ymysg Llywodraeth Cymru ac eraill o ran ymateb i’r argyfwng COVID-19 a sicrhau y gall etholiadau mis Mai 2021 gael eu cyflawni yn effeithiol er budd pleidleiswyr, ymgyrchwyr, a gweinyddwyr. Cydnabyddwn fod y trafodaethau hyn yn gallu esgor ar ddeddfwriaeth bellach, a byddai eglurhad cynnar o ran eich bwriadau yn ddefnyddiol er mwyn i ni allu dwyn hyn i ystyriaeth yn ein cynllunio.

Rydym hefyd wedi cynnwys sylwadau ar ddarpariaeth sydd heb ei chynnwys yn y Gorchymyn drafft hwn ond y teimlwn y byddai’n ofyniad pwysig ar gyfer pob etholiad: argraffnodau digidol.

Byddwn yn hapus i drafod y pwyntiau a amlinellir yn yr ymateb hwn gyda swyddogion Llywodraeth Cymru, pe bai hynny’n ddefnyddiol.