Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau: Ble i ddechrau

A yw eich gweithgarwch ymgyrchu yn bodloni'r prawf diben?

Gallwch benderfynu p'un a yw eich ymgyrch yn bodloni'r prawf diben drwy ystyried y canlynol:

  • p'un a yw'n cynnwys galwad i weithredu wedi'i hanelu at bleidleiswyr
  • tôn
  • cyd-destun ac amseru
  • sut y byddai unigolyn rhesymol yn ystyried eich gweithgaredd

Dylid ystyried y ffactorau hyn yn eu cyfanrwydd yn hytrach nag yn unigol.

Gallwch ddefnyddio'r cwestiynau isod i'ch helpu i ystyried y ffactorau hyn. Os yw'r atebion i'r cwestiynau yn gadarnhaol at ei gilydd, mae'n debygol bod eich gweithgarwch ymgyrchu yn bodloni'r prawf diben.

Os yw un neu ddau o'r atebion yn gadarnhaol, nid yw hynny'n golygu o reidrwydd bod eich gweithgarwch ymgyrchu yn bodloni'r prawf diben. Canllaw yw'r cwestiynau ar sut i benderfynu p'un a ellir ystyried yn rhesymol mai bwriad y gweithgarwch yw dylanwadu ar bwy mae pleidleiswyr yn pleidleisio drosto.

Galwad i weithredu wedi'i hanelu at bleidleiswyr

A yw eich ymgyrch yn gofyn i bobl bleidleisio dros neu yn erbyn plaid neu bleidiau gwleidyddol neu gategori o ymgeiswyr mewn etholiad sydd ar ddod? A ellir ei ystyried yn rhesymol ei bod yn gofyn yn anuniongyrchol iddynt wneud hynny? A fyddai rhywun o'r farn bod eich ymgyrch yn gofyn iddynt wneud hynny?

Mae'n annhebygol bod ymgyrch gyhoeddus heb alwad benodol neu anuniongyrchol i weithredu wedi'i hanelu at bleidleiswyr yn bodloni'r prawf diben.

Tôn

A oes gennych dôn negyddol neu gadarnhaol tuag at:

  • blaid neu bleidiau gwleidyddol,
  • categori o ymgeiswyr, neu
  • polisi sydd â chysylltiad agos a chyhoeddus â phlaid neu gategori o ymgeiswyr?

Cyd-destun ac amser

Cyd-destun: A ydych yn ymgyrchu dros bolisi a fydd yn gwneud i bleidleisiwr feddwl am blaid benodol neu gategori penodol o ymgeiswyr? Er enghraifft:

  • A yw'r polisi yn cynrychioli'n glir y gwahaniaeth barn rhwng pleidiau gwleidyddol y mae'n debygol bod y pleidleiswyr rydych yn eu targedu yn ymwybodol ohonynt?
  • A yw polisïau a barn pleidiau gwleidyddol ar y pwnc yn amlwg mewn trafodaethau cyhoeddus ar yr adeg rydych yn llunio ac yn lansio eich ymgyrch?
  • A ydych yn ymgyrchu mewn ymateb i bolisi neu farn plaid wleidyddol?

Amseru: A wnaeth eich ymgyrch ddechrau yn agos at ddyddiad etholiad? Po agosaf yw'r etholiad, y mwyaf tebygol ydyw y byddai person rhesymol o'r farn mai bwriad eich ymgyrch yw dylanwadu ar bobl i bleidleisio dros neu yn erbyn plaid neu bleidiau gwleidyddol neu gategori o ymgeiswyr. Os yw eich ymgyrch wedi bod yn rhedeg am gyfnod hir cyn yr etholiad, mae'n llai tebygol y byddai unigolyn rhesymol o'r farn ei fod wedi'i hanelu at yr etholiad.

Sut y byddai unigolyn rhesymol yn ystyried eich gweithgarwch?

A fyddai person rhesymol o'r farn mai bwriad eich ymgyrch yw dylanwadu ar bobl i bleidleisio dros neu yn erbyn plaid neu bleidiau gwleidyddol neu gategori o ymgeiswyr mewn etholiad sydd ar ddod? 
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021