Pa wariant a gaiff ei reoleiddio?

Os byddwch yn gwario arian ar un o'r pum gweithgarwch yn ystod cyfnod a reoleiddir, mae dau brawf sy'n dweud wrthych a yw eich gwariant yn cael ei reoleiddio:

  • y prawf cyhoeddus
  • y prawf diben

Er mwyn i'ch gwariant gael ei reoleiddio, bydd yn rhaid iddo fodloni'r prawf diben.

Yn ogystal, ar gyfer tri math o weithgarwch, bydd angen bodloni'r prawf cyhoeddus hefyd.

Y prawf diben

Caiff y prawf diben ei fodloni os gellir ystyried yn rhesymol mai bwriad eich gweithgarwch yw dylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio dros neu yn erbyn y canlynol:

  • un neu fwy o bleidiau gwleidyddol
  • pleidiau gwleidyddol neu ymgeiswyr sy'n cefnogi neu ddim yn cefnogi polisïau penodol
  • categorïau eraill o ymgeiswyr, er enghraifft, ymgeiswyr a aeth i ysgol wladol, neu ymgeiswyr annibynnol (nad ydynt yn sefyll yn enw plaid wleidyddol)

Mae'r prawf hwn yn berthnasol i unrhyw rai o'r pum gweithgaredd ymgyrchu.

Y prawf cyhoeddus

Caiff y prawf cyhoeddus ei fodloni os yw eich gweithgarwch wedi'i anelu at y cyhoedd neu adran o'r cyhoedd.

Nid yw eich aelodau na'ch cefnogwyr ymrwymedig yn cyfrif fel aelodau o'r cyhoedd.

Mae'r prawf hwn yn berthnasol i'r canlynol:

  • deunydd etholiad
  • canfasio a gwaith ymchwil i'r farchnad
  • ralïau cyhoeddus neu ddigwyddiadau cyhoeddus

Gweler 

ar dudalennau 7-8 i gael ragor o fanylion am y prawf cyhoeddus.

Mae'n bwysig eich bod yn meddwl yn ofalus wrth gymhwyso'r profion ar gyfer gwariant a reoleiddir, am fod troseddau etholiadol yn gysylltiedig â pheidio â dilyn y rheolau.

Mae'r rhan fwyaf o'r ddogfen ganllaw hon yn canolbwyntio ar sut i gymhwyso'r prawf diben at eich gweithgaredd ymgyrchu.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021