Prawf diben: Y cyfnod a reoleiddir mewn etholiad cyffredinol Senedd y DU cynnar

Mae'r rheolau ar gyfer ymgyrchydd nad yw'n blaid o dan PPERA ond yn berthnasol yn y cyfnod cyn etholiadau penodol. Gelwir hyn yn 'gyfnod a reoleiddir'.

Math o etholiad Hyd y cyfnod a reoleiddir
Etholiadau cyffredinol Senedd y DU 365 o ddiwrnodau cyn y diwrnod pleidleisio

Etholiadau Senedd yr Alban

Etholiadau Senedd Cymru

Etholiadau Cynulliad Gogledd Iwerddon

4 mis cyn y diwrnod pleidleisio

Mewn etholiad cyffredinol Senedd y DU nas trefnwyd, fel etholiad cyffredinol Senedd y DU yn 2017, mae'r adeg rhwng cyhoeddi'r etholiad a'r diwrnod pleidleisio fel arfer yn llai na hyd y cyfnod a reoleiddir. Pan fydd hyn digwydd, bydd y cyfnod a reoleiddir yn dal yn berthnasol am 365 o ddiwrnodau. Felly, bydd wedi dechrau cyn i'r etholiad gael ei gyhoeddi.

Nid yw hyn yn digwydd mewn etholiadau nas trefnwyd yn Senedd yr Alban, Senedd Cymru na Chynulliad Gogledd Iwerddon. Mae'n un o elfennau etholiadau cyffredinol cynnar Senedd y DU.

Gweithgarwch ymgyrch cyn cyhoeddi etholiad

Gall natur ôl-weithredol y cyfnod a reoleiddir ymwneud ag ymgeiswyr o ganlyniad i ansicrwydd ynghylch p'un a yw'r rheolau'n berthnasol. Fodd bynnag, mae'n annhebygol y bydd y rhan fwyaf o weithgarwch ymgyrchu a wnaed cyn cyhoeddi etholiad yn bodloni'r prawf diben.

Yn gyntaf, mae llawer o ymgyrchwyr yn seiliedig ar faterion yn unig yn hytrach na chanolbwyntio ar ymgeiswyr neu bleidiau. Efallai na fydd gan bolisïau a materion gysylltiad digon agos na chyhoeddus â phlaid, pleidiau neu gategori o ymgeiswyr er mwyn i'r gweithgarwch ymgyrchu fodloni'r prawf diben. Mae hyn yn arbennig o wir pan fwriedir cynnal yr ymgyrchoedd y tu allan i gyfnod etholiad, am eu bod yn llai tebygol o gael galwad i weithredu wedi'i hanelu at bleidleiswyr, neu hyd yn oed cyfeirio at bleidiau neu ymgeiswyr.

Yn ail, mae'n annhebygol y gellir ystyried yn rhesymol eich bod yn bwriadu dylanwadu ar bobl i bleidleisio mewn etholiad pan nad ydych yn gwybod bod etholiad yn digwydd nac yn disgwyl un. Felly, yn yr achosion hyn, mae'n annhebygol y bydd eich gweithgarwch yn bodloni'r prawf diben.

Yr eithriadau tebygol i hyn yw:

  • gwnaethoch gynnal ymgyrchoedd a oedd wedi bodloni'r prawf diben mewn etholiad gwahanol yn ystod y cyfnod a reoleiddir – er enghraifft, gwnaethoch ymgyrchu mewn etholiadau lleol yn gynharach yn y flwyddyn; neu
  • gwnaethoch ragweld neu gyfeirio at yr etholiad yn y dyfodol cyn iddo gael ei gyhoeddi – er enghraifft "Pleidleisiwch dros y Ceidwadwyr yn yr etholiad sydd ar ddod", neu "Disodlwch ASau a bleidleisiodd dros gyni".

Os byddwch yn gwario arian ar ymgyrchu fel hyn ar unrhyw adeg, yna bydd angen i chi gadw cofnod o'r hyn rydych wedi'i wario. Mae hyn oherwydd, os caiff etholiad cyffredinol Senedd y DU ei gyhoeddi, byddwch yn gwybod faint o wariant a reoleiddir yr aethoch iddo yn ystod y cyfnod a reoleiddir.

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Rhagfyr 2021