Ymgyrchu ar y cyd

Os byddwch chi neu unrhyw ymgyrchydd arall yn mynd i wariant ar y cyd mewn ymgyrch ar y cyd, yna bydd y gwariant a reoleiddir gan bob ymgyrchydd yn cyfrif tuag at gyfanswm y gwariant a reoleiddir ar gyfer y ddau ymgyrchydd.

Mae hyn er mwyn atal ymgyrchwyr rhag cyfuno eu cyfyngiadau gwario er mwyn osgoi'r rheolau.

Beth a olygwn gan wariant ar y cyd

Rydym yn cydnabod y gall ymgyrchwyr fod wedi dod ynghyd i ymgyrchu mewn amrywiaeth o ffyrdd, ac y gall y rhain newid yn ystod ymgyrch.

O dan gyfraith etholiadol, ystyr gwariant ar y cyd yw gwario arian ar weithgareddau ymgyrchu a reoleiddir lle mae cynllun cyffredin neu drefniant rhwng un neu fwy o ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.

Ni allwch fynd i wariant ar y cyd os nad ydych yn bwriadu gwario arian – er enghraifft os bydd gwaith yn cael ei wneud gan wirfoddolwyr.

Mae'n annhebygol y byddwch yn mynd i wariant os ydych yn:

 • ymgyrchu dros yr un mater heb gynllun neu drefniant cyffredin
 • siarad mewn digwyddiad ymgyrchydd arall heb fod yn rhan ohono mewn unrhyw ffordd arall
 • cynnal trafodaethau anffurfiol gydag ymgyrchwr arall, neu'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch gilydd, mewn ffordd nad yw'n cynnwys gwneud penderfyniadau neu gydgysylltu eich cynlluniau
 • cymeradwyo ymgyrch arall heb ymwneud â hi'n fwy na hynny – er enghraifft os ydych yn:
  • llofnodi llythyr a ysgrifennwyd gan ymgyrchydd arall
  • ychwanegu eich brand at ymgyrch arall
  • cyhoeddi eich cefnogaeth dros ymgyrch arall

Rydych yn debygol o fynd i wariant ar y cyd:

 • os oes gennych ymgyrchoedd hysbysebu, taflenni neu ddigwyddiadau ar y cyd
 • os ydych yn cydgysylltu eich gweithgarwch ymgyrch a reoleiddir ag ymgyrchydd arall – er enghraifft, os ydych yn cytuno y dylai'r ddau ohonoch gwmpasu ardaloedd, dadleuon neu bleidleiswyr penodol
 • os gall ymgyrchydd arall gymeradwyo eich taflenni, gwefannau, neu weithgarwch ymgyrchu arall, neu os oes ganddo ddylanwad sylweddol drostynt

I gael rhagor o wybodaeth am y rheolau ymgyrchu ar y cyd, gweler 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021