Gwneud cais am rôl yn y Comisiwn Etholiadol

Trosolwg

Os ydych yn gwneud cais am rôl yn y Comisiwn Etholiadol, dylech wneud hynny drwy ein system recriwtio ar-lein. Os ydych yn gwneud cais am rôl drwy asiantaeth recriwtio, dylech ddarllen hysbysiad preifatrwydd yr asiantaeth er mwyn deall sut y caiff eich data personol eu prosesu.

Pa wybodaeth a gesglir gennym a pham

Byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol gan gynnwys eich hanes gwaith, manylion cyswllt a datganiadau am gollfarnau a gweithgarwch gwleidyddol blaenorol. Mae angen y wybodaeth hon arnom er mwyn i ni allu asesu eich cais a chysylltu â chi amdano.

Sail gyfreithiol dros gasglu gwybodaeth

Byddwn yn gofyn am ganiatâd gennych i brosesu'r wybodaeth hon pan fyddwch yn cofrestru drwy ein system recriwtio ar-lein.

Sut y defnyddiwn eich gwybodaeth

Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a rowch i ni er mwyn asesu eich addasrwydd ar gyfer y rôl rydych wedi gwneud cais amdani. Bydd gan ein tîm adnoddau dynol fynediad llawn i'r wybodaeth hon. Ni fydd y ceisiadau a ddewisir gan reolwyr cyflogi i fod ar y rhestr fer am gyfweliad yn cynnwys eich enw, eich manylion cyswllt na gwybodaeth cyfle cyfartal os ydych wedi'i darparu.

Gallwn ofyn i chi ddod i gyfweliad a chwblhau profion. Caiff gwybodaeth ei chynhyrchu gennych chi a gennym ni. Er enghraifft, efallai y byddwch yn cwblhau prawf ysgrifenedig neu efallai y byddwn yn cymryd nodiadau yn y cyfweliad. Caiff y wybodaeth hon ei chadw gennym.

Cadw eich gwybodaeth

Byddwn yn cadw gwybodaeth am ymgeiswyr aflwyddiannus am flwyddyn o'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am y rôl. Byddwn yn trosglwyddo gwybodaeth am ymgeiswyr llwyddiannus i'n systemau mewnol a'i phrosesu o dan delerau ein contract cyflogaeth.

Eich hawliau

Drwy ddarparu gwybodaeth gyda'ch cais, rydych yn caniatáu i ni brosesu'r wybodaeth hon unrhyw bryd cyn dechrau contract cyflogaeth gyda ni a gallwch dynnu'r caniatâd hwnnw yn ôl. Os byddwch yn tynnu eich caniatâd i ni brosesu eich gwybodaeth yn ôl, ni fyddwn yn gallu ystyried eich cais ar gyfer y rôl.

Byddwn yn ymateb i unrhyw geisiadau i weld y wybodaeth hon, ei chywiro, ei dileu, neu i wrthwynebu neu gyfyngu ar waith prosesu, ac yn penderfynu ar bob cais yn ôl ei rinweddau ei hun.

Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Awst 2019
Adolygiad nesaf: 19 Mehefin 2020