Sail gyfreithiol dros brosesu data

Mae gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol rwymedigaeth i rannu cofrestrau etholiadol (y cofrestrau) â nifer o sefydliadau gan gynnwys y Comisiwn Etholiadol. Ein sail gyfreithiol dros brosesu'r data hyn yw ei bod yn rhan o'n tasg gyhoeddus a nodir yn Neddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn ei gwneud yn ofynnol i ni gadarnhau dilysrwydd rhoddion a benthyciadau a roddir i bleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau ac ymgeiswyr. Un o'r meini prawf ar gyfer caniatáu rhodd neu fenthyciad yw bod y rhoddwr wedi'i gofrestru i bleidleisio yn y DU.

Beth rydym yn ei gasglu a pham

Caiff y cofrestrau eu cynnal gan Swyddogion Cofrestru Etholiadol ym mhob awdurdod lleol. Er mwyn sicrhau bod y data hyn yn cael eu trosglwyddo'n ddiogel rhwng Swyddogion Cofrestru Etholiadol a'r Comisiwn Etholiadol, rydym yn argymell defnyddio ein llwyfan trosglwyddo ffeiliau cwmwl diogel. Caiff y llwyfan hwn ei ddiogelu ag awdurdodiad dau ffactor a chaiff ei ddata eu storio mewn canolfannau data yn y DU.

Unwaith mae'r cofrestrau'n cyrraedd y Comisiwn Etholiadol, cânt eu llwytho i system ffeilio electronig diogel. Dim ond staff sy'n gyfrifol am gadarnhau dilysrwydd rhoddion a benthyciadau a all gael mynediad i'r system hon.

Cadw

Cedwir y wybodaeth hon am isafswm o bum mlynedd. Pennwyd y cyfnod hwn yn seiliedig ar y cylch arfaethedig o etholiadau yn y DU.

Rhannu

Nid ydym yn rhannu'r cofrestrau â thrydydd partïon fel mater o drefn. Efallai y gofynnir i ni rannu gwybodaeth benodol o'r cofrestrau â chyrff eraill fel yr heddlu neu reoleiddwyr eraill. Byddwn yn ystyried unrhyw geisiadau ar sail unigol, gan ystyried hawliau gwrthrych y data yn erbyn unrhyw gyfyngiadau.

Eich hawliau

Ni allwn arfer yr hawl i ddileu neu gywiro data o'r cofrestrau na gwrthwynebu'r gwaith o'u prosesu gan nad yw'r data yn eiddo i ni. Rhaid i chi gyfeirio unrhyw gwestiynau ynglŷn â chywirdeb at y Swyddog Cofrestru Etholiadol perthnasol. Yn yr un modd, ni allwn fodloni unrhyw gais i atal y data a ddelir yn y cofrestru rhag cael eu prosesu os yw'n ymwneud â'n dyletswydd statudol i gadarnhau dilysrwydd.

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Mehefin 2019
Adolygiad nesaf: 17 Mehefin 2020