Gwariant ymgyrchu: Pleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Overview

Cyn etholiadau a refferenda, mae cyfnod a reoleiddir ar gyfer yr ymgyrch sy'n cyfyngu ar wariant.

Etholiadau

Mae terfynau gwariant yn ystod ymgyrchoedd etholiadol yn gymwys i'r canlynol: 

 • ymgeiswyr
 • pleidiau gwleidyddol
 • ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Mae'r terfynau hyn yn amrywio ar gyfer etholiadau gwahanol.

Rhaid i ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol wneud y canlynol: 

 • cofnodi'r hyn y maent yn ei wario yn ystod yr ymgyrch etholiadol
 • bydd pleidiau'n rhoi gwybod i ni am eu gwariant mewn ffurflen gwariant

Rhaid i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gofrestru â ni os ydynt yn bwriadu gwario mwy na swm penodol yn ystod yr ymgyrch. Y symiau hyn yw:

 • £20,000 yn Lloegr
 • £10,000 yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon

Ar ôl i ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau gofrestru â ni, rhaid iddynt gofnodi eu gwariant, a rhoi gwybod i ni amdano. 
 

Refferenda

Rydym yn rheoleiddio refferenda a gynhelir o dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (refferenda PPERA). Nid ydym yn rheoleiddio mathau eraill, megis refferenda llywodraeth leol.

Gall ymgyrchwyr wario hyd at £10,000 mewn refferendwm PPERA heb gofrestru â ni. 

Os bydd ymgyrchwyr am wario mwy na £10,000, rhaid iddynt gofrestru â ni a dilyn rheolau gwariant ar ymgyrchu. Rhaid i ymgyrchwyr wneud y canlynol: 

 • dilyn terfynau gwariant
 • penderfynu a allant dderbyn rhoddion yn seiliedig ar bwy sy'n eu cyflwyno
 • cofnodi'r hyn y maent yn ei wario yn ystod ymgyrch y refferendwm

Ar ôl y refferendwm, rhaid i ymgyrchwyr cofrestredig roi gwybod i ni am eu gwariant mewn ffurflen gwariant.

Grŵp ymgyrchu arweiniol

Gall ymgyrchwyr cofrestredig mewn refferendwm wneud cais i fod yn grŵp ymgyrchu arweiniol ar gyfer un ochr i'r ddadl. Gelwir y rhain yn "sefydliad dynodedig" hefyd.

Mae grwpiau ymgyrchu arweiniol: 

 • yn cael terfyn gwariant uwch nag ymgyrchwyr cofrestredig eraill
 • yn cael cyllid er mwyn anfon gwybodaeth at bleidleiswyr
 • yn gallu bod yn rhan o ddarllediadau mewn ymgyrch refferendwm
 • yn gallu defnyddio ystafelloedd cyhoeddus penodol am ddim
 • yn cael grant gennym

Gwariant ar ymgyrchu mewn etholiadau a refferenda yn y gorffennol

Rydym yn cyhoeddi'r holl wybodaeth rydym yn ei chael ar ein cronfa ddata cyllid, fel y gallwch weld yr hyn y mae pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr a grwpiau eraill yn ei wneud.

Diweddarwyd ddiwethaf: 17 Ebrill 2020
Adolygiad nesaf: 10 Gorffennaf 2020