Cyflwyno rhodd neu fenthyciad

Gall unrhyw un gyflwyno rhodd neu fenthyciad i blaid wleidyddol, unigolyn neu sefydliad arall. Nid oes unrhyw derfyn ar faint y gall rhywun ei gyflwyno os yw'n ffynhonnell a ganiateir. 

Y blaid wleidyddol, yr unigolyn neu'r sefydliad arall sy'n gyfrifol am gadarnhau a yw'r ffynhonnell yn un a ganiateir, a ph'un a all dderbyn y rhodd ai peidio.

Permissible sources

Cael rhodd neu fenthyciad

Pan fydd pleidiau gwleidyddol, unigolion neu sefydliadau eraill yn cael rhodd neu fenthyciad, rhaid iddynt wneud y canlynol: 

 • cofnodi gwybodaeth am y rhodd neu'r benthyciad, megis y swm a phwy a'i rhoddodd
 • cadarnhau ffynhonnell y rhodd neu'r benthyciad, a phenderfynu a yw'n dod o ffynhonnell a ganiateir
 • penderfynu a ddylid cadw neu ddychwelyd y rhodd neu'r benthyciad, yn dibynnu ar y ffynhonnell
 • rhoi gwybod i ni amdano, os yw'n fwy na'r swm adroddadwy neu os ydynt wedi'i ddychwelyd 

Gall rhai pleidiau gwleidyddol hefyd gael taliad grant gennym, a chyllid gan gyrff seneddol. Gelwir hyn yn arian cyhoeddus. Rhagor o wybodaeth am yr arian cyhoeddus y gall pleidiau gwleidyddol ei gael.

Rhoi gwybod am rodd neu fenthyciad

Pleidiau gwleidyddol

Rhaid i bleidiau gwleidyddol roi gwybod i ni am roddion a benthyciadau sydd uwchlaw neu sy'n gwneud cyfanswm uwchlaw'r canlynol: 

 • £7,500 i'r blaid ganolog (neu fwy na £1500 os bydd y rhoddwr neu'r benthyciwr yn rhoi eto yn ystod y flwyddyn galendr)
 • £1,500 i unedau cyfrifyddu (adrannau o blaid nad yw eu cyllid wedi'i reoli'n uniongyrchol gan bencadlys y blaid)

Unigolion

Mae gan Aelodau Seneddol ac Aelodau Senedd yr Alban eu prosesau eu hunain ar gyfer rhoi gwybod am roddion a benthyciadau y maent wedi'u derbyn. Fodd bynnag, os byddant yn dychwelyd rhodd neu fenthyciad am nad yw'n dod o ffynhonnell a ganiateir, rhaid iddynt roi gwybod i ni amdano. 

Rhaid i Aelodau Cynulliad Cymru ac Aelodau Cynulliad Gogledd Iwerddon roi gwybod am roddion a benthyciadau y maent wedi'u cael a'u dychwelyd i ni. 

Sefydliadau eraill

Rhaid i sefydliadau eraill rydym yn eu rheoleiddio roi gwybod i ni am roddion a benthyciadau y maent yn eu cael sydd uwchlaw gwerth penodol. Mae'r gwerth hwn yn wahanol, yn dibynnu ar y math o etholiad.

Rhaid i gymdeithasau anghorfforedig sy'n rhoi mwy na £25,000 i blaid wleidyddol, unigolyn neu sefydliad arall mewn blwyddyn gofrestru â ni, a rhoi gwybod am yr hyn y maent yn ei roi. 

Pryd rydym yn cyhoeddi gwybodaeth

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am roddion a benthyciadau i bleidiau gwleidyddol bedair gwaith y flwyddyn, ar ddiwedd: 

 • Chwefror
 • Mai
 • Awst
 • Tachwedd

Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys:

 • y blaid wleidyddol a dderbyniodd y rhodd neu'r benthyciad
 • swm y rhodd neu'r benthyciad
 • Pwy a gyflwynodd y rhodd, gan gynnwys ei enw a'i statws (megis unigolyn neu gwmni), neu a oedd yn arian cyhoeddus

View donations and loans

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Gorffennaf 2019
Adolygiad nesaf: 9 Gorffennaf 2020