Arian cyhoeddus ar gyfer pleidiau gwleidyddol

Grantiau Datblygu Polisi

Bob blwyddyn, cawn £2 filiwn gan Senedd y DU i'w ddyrannu i bleidiau gwleidyddol fel Grant Datblygu Polisi. 

Mae'r grant yn rhoi cyllid i bleidiau gwleidyddol er mwyn datblygu polisïau i'w cynnwys yn eu maniffestos etholiadol. 

Mae'r grant ond ar gael i bleidiau sydd ag o leiaf ddau aelod presennol o Dŷ'r Cyffredin, sydd wedi tyngu llw o deyrngarwch. 

Rydym yn dosbarthu £1 filiwn gyntaf y grant yn gyfartal rhwng y pleidiau cymwys. 

Yna rydym yn defnyddio fformiwla er mwyn cyfrifo faint o'r £1 filiwn sy'n weddill sydd ar gael i'w ddosbarthu i'r pleidiau. Mae'r fformiwla yn seiliedig ar y canlynol: 

  • cyfran yr etholwyr cofrestredig lle mae'r blaid yn ymladd etholiadau (Cymru, Lloegr, Yr Alban, Gogledd Iwerddon)
  • cyfran y bleidlais y cafodd y blaid ym mhob rhan o'r DU

Yn ein cyfrifiadau, rydym yn defnyddio data etholwyr gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Y rhain yw'r ffigurau a ddefnyddiwyd gennym yng nghyfrifiadau eleni: 

Rhan o'r DUEtholwyr
Lloegr38,371,414
Cymru2,230,104
Yr Alban3,925,820
Gogledd Iwerddon1,248,420


Ar ôl i ni gyfrifo faint y gall pob plaid wneud cais amdano, byddwn yn eu gwahodd i gyflwyno eu cais. Bydd angen i'r cais gynnwys y gweithgareddau datblygu polisi y mae'r blaid yn eu cynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Bydd pleidiau yn aml yn cynnwys pob un o'u gweithgareddau datblygu polisi, hyd yn oed os bydd cyfanswm y gost yn fwy na'r hyn y gallant wneud cais amdano

Os byddwn yn cymeradwyo'r cais, byddwn yn rhoi hyd at 75% o'r grant ymlaen llaw. 

Ar ddiwedd y flwyddyn, bydd y pleidiau'n cyflwyno adroddiad terfynol ar gostau, gan gynnwys eu gweithgareddau gwirioneddol a'r hyn a wariwyd ganddynt. Yna bydd eu gwariant yn mynd drwy broses archwilio. 

Yna byddwn naill ai'n talu swm llawn y grant i'r blaid, neu byddwn yn adennill y grant a dalwyd gennym ymlaen llaw os na chafodd ei wario ar weithgareddau datblygu polisi gan y blaid. Os byddwn yn adennill unrhyw grantiau, bydd yr arian yn dychwelyd i gronfa gyfunol y llywodraeth. 
 

Cronfeydd cyhoeddus eraill

Gall pleidiau gwleidyddol hefyd gael cyllid gan gyrff seneddol. Mae hyn yn cynnwys:

  • Arian Short, y mae Tŷ'r Cyffredin yn ei dalu i wrthbleidiau
  • Arian Cranborne, y mae'r Tŷ'r Arglwyddi yn ei dalu i'r wrthblaid a'r wrthblaid fwyaf ond un yn Nhŷ'r Arglwyddi
  • Cymorth Ariannol, y mae Senedd yr Alban yn ei dalu i wrthbleidiau yn Senedd yr Alban
  • Cymorth Ariannol, y mae Senedd Gogledd Iwerddon yn ei dalu i wrthbleidiau yn Senedd Gogledd Iwerddon 

Pryd rydym yn cyhoeddi gwybodaeth

Rydym yn cynnwys gwybodaeth am yr arian cyhoeddus y mae pleidiau gwleidyddol wedi'i gael pan fyddwn yn cyhoeddi'r rhoddion bedair gwaith y flwyddyn. 

Rydym hefyd yn cyflwyno sylwadau ar arian cyhoeddus yn ein hadroddiad blynyddol.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Gorffennaf 2019
Adolygiad nesaf: 10 Gorffennaf 2020