Who we are

Y Comisiwn Etholiadol yw’r corff annibynnol sy’n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd  yn y system etholiadol a sicrhau ei huniondeb.

Rhagor o wybodaeth am ein rôl ni fel rheoleiddiwr, beth rydyn ni'n ei wneud mewn etholiadau a refferenda, sut rydyn ni'n gwneud penderfyniadau, a sut caiff ein cyllideb ei gosod.