Sut caiff pleidiau gwleidyddol eu cofrestru

Sut caiff pleidiau gwleidyddol eu cofrestru

Mae pleidiau gwleidyddol yn hanfodol i ddemocratiaeth iach. Mae’r Comisiwn yn cynnal cofrestrau pleidiau gwleidyddol - un ar gyfer Prydain Fawr, ac un ar gyfer Gogledd Iwerddon. I gofrestru, rhaid i bleidiau gwleidyddol ddangos eu bod wedi eu sefydlu i allu bodloni rhwymedigaethau’r gyfraith etholiadol. Ac er mwyn i bleidleiswyr allu marcio eu papur pleidleisio â hyder, ni all pleidiau ddefnyddio enwau, disgrifiadau neu arwyddluniau sy’n sarhaus, camarweiniol, neu ddryslyd. 

Wyddech chi?

Wyddech chi?

  • Gall pleidiau ond cael eu cofrestru os caiff ymgeiswyr y blaid eu cyflwyno i gymryd rhan mewn etholiadau. Fel arall, gall ymgeiswyr sefyll fel ymgeiswyr annibynnol, ac nid oes angen i’r rheiny gofrestru plaid wleidyddol i sefyll etholiad.
  • Unwaith y bydd wedi ei chofrestru, gall enw, disgrifiad ac arwyddlun plaid ymddangos ar y papur pleidleisio ochr yn ochr ag enw ei hymgeisydd
  • Unwaith y bydd wedi ei chofrestru, mae gan blaid gyfrifoldebau cyfreithiol yn ôl cyfraith etholiadol, megis adrodd data ariannol i’r Comisiwn.
  • Os gwrthodwn gais plaid, byddwn yn dweud wrth y blaid, a gall y blaid wneud cais arall.
  • Gellir cyflwyno ceisiadau i gofrestru plaid ar-lein - bydd ein canllawiau’n helpu gyda’r broses.
  • Ein nod yw dod i benderfyniad ynghylch ceisiadau cofrestru mor fuan â phosib. Aseswn bob cais yn ofalus yn erbyn y profion cyfreithiol. 

I gofrestru plaid, mae angen y canlynol arnom:

  • ffurflen gais gyflawn a ffi o £150
  • copi o gyfansoddiad y blaid sy’n nodi ei strwythur a’i threfniadaeth
  • copi o gynllun ariannol y blaid sy’n dangos bod ganddi brosesau ar waith i gydymffurfio â chyfreithiau cyllid gwleidyddol
  • manylion o leiaf ddau swyddog, y mae rhaid iddynt lenwi rolau’r arweinydd cofrestredig, y trysorydd, a’r swyddog enwebu 

Y broses gofrestru

Diweddarwyd ddiwethaf: 21 Rhagfyr 2020
Adolygiad nesaf: 11 Tachwedd 2021