Mynd i'r afael â heriau cywirdeb a chyflawnrwydd

Overview

Mae'r data a'r canfyddiadau a gyflwynir yn yr astudiaeth hon yn cefnogi ein safbwynt ymhellach, a nodwyd gyntaf yn 2015, sef bod angen moderneiddio'r system cofrestru etholiadol ym Mhrydain Fawr er mwyn cynnig y cyfle gorau posibl i sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl wedi'u cofrestru'n gywir.

Mae'r ymchwil hon yn cadarnhau mai oedran a symudedd yw'r newidynnau cryfaf sy'n gysylltiedig â lefelau cyflawnrwydd is o hyd. Mae cynlluniau i ddiwygio'r canfasiad blynyddol gan ddechrau yn 2020 yn gam cyntaf pwysig, gan alluogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i dargedu adnoddau ar gartrefi y mae eu cyfansoddiad wedi newid. Er hynny, mae mwy y gellid ei wneud ac y dylid ei wneud i foderneiddio prosesau cofrestru ym Mhrydain Fawr.

Mae ein gweledigaeth ar gyfer cofrestr fodern o etholwyr yn un a fydd yn:

  • Defnyddio data cyhoeddus yr ymddiriedir ynddynt i sicrhau ei bod yn parhau'n gywir ac yn gyflawn drwy gydol y flwyddyn heb ddibynnu'n llwyr ar gamau gweithredu gan unigolion
  • Ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i etholwyr sicrhau bod eu cofnod cofrestru yn gywir ac yn gyflawn, yn arbennig cyn etholiadau a refferenda

Yn gynharach eleni gwnaethom gyhoeddi canfyddiadau o gyfres o astudiaethau dichonoldeb a oedd yn archwilio sut gellid diwygio cofrestru etholiadol er mwyn helpu i lywio'r ddadl ynghylch diwygio'r ffordd o gofrestru.

Roedd yr astudiaethau hyn yn ystyried y potensial i alluogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i gael gafael ar ddata gan ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill; integreiddio cofrestru etholiadol mewn trafodion gwasanaethau cyhoeddus eraill; a ffurfiau awtomatig neu fwy awtomataidd ar gofrestru. Gallai'r opsiynau a gafodd eu harchwilio yn yr astudiaethau hyn helpu i fynd i'r afael â'r heriau penodol a amlygwyd yn yr ymchwil hon. Er enghraifft:

  • I bobl sydd wedi newid cyfeiriad yn ddiweddar, gan gynnwys y rhai sy'n symud yn amlach, mae'n bosibl nad yw cofrestru i bleidleisio yn flaenoriaeth. Byddai cael mynediad rheolaidd at ddata dibynadwy o amrywiaeth ehangach o wasanaethau cyhoeddus ynghylch pobl sydd wedi diweddaru manylion eu cyfeiriad yn ddiweddar yn galluogi Swyddogion Cofrestru Etholiadol i gysylltu'n uniongyrchol â nhw yn eu cyfeiriad newydd er mwyn eu hannog i gofrestru i bleidleisio
  • Gallai integreiddio ceisiadau cofrestru etholiadol mewn trafodion gwasanaethau cyhoeddus eraill ei gwneud hi'n haws i unigolion sicrhau bod eu manylion cofrestru yn gyfredol ac yn gywir. Gallai hyn fod yn arbennig o effeithiol i'r rhai sydd wedi symud yn ddiweddar ac sydd yn y broses o ddiweddaru eu manylion gydag asiantaethau a chyrff cyhoeddus eraill
  • Gallai gwneud gwell defnydd o ffynonellau data cyhoeddus presennol hefyd helpu i wella lefelau cyflawnrwydd ymhlith rhai o'r grwpiau penodol a nodwyd yn yr astudiaeth hon nad ydynt yn cofrestru'n ddigonol. Gallai data o'r sector addysg – megis Gwasanaeth Cofnodion Dysgu'r Asiantaeth Cyllido Addysg a Sgiliau, sy'n casglu data yn ymwneud â dysgwyr sy'n cofrestru am gymwysterau ôl-14 perthnasol – helpu Swyddogion Cofrestru Etholiadol i nodi cyrhaeddwyr a phobl ifanc eraill. Yn ogystal, gallai'r Swyddogion Cofrestru Etholiadol ddefnyddio data o'r Adran Gwaith a Phensiynau o bosibl er mwyn cofrestru pobl ifanc i bleidleisio yn awtomatig pan fyddant yn cael eu rhif Yswiriant Gwladol cyn eu pen-blwydd yn 16 oed

Canfu ein hastudiaethau dichonoldeb fod y diwygiadau hyn yn ymarferol o safbwynt technegol a gweithredol ac y gellid eu cyflwyno heb newid strwythur y system cofrestru etholiadol yn sylweddol yn y DU.

Er bod diwygiadau o'r fath heb os yn codi cwestiynau pwysig am rannu data, diogelu data a goblygiadau cofrestru'n awtomatig, maent yn cynnig potensial sylweddol i fynd i'r afael â'r heriau o gael cofrestrau cywir a chyflawn ym Mhrydain Fawr. Rydym am annog dadl ehangach ar fuddion posibl moderneiddio a diwygio cofrestru etholiadol ymhellach ac edrychwn ymlaen at drafod canfyddiadau ein hastudiaethau dichonoldeb â llywodraethau a grwpiau eraill â diddordeb.

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 September 2019
Next review: 22 September 2020